A Tài Liệu - Tìm Tài Liệu

Công Cụ Tìm Tài Liệu, Tải Tài Liệu, Văn Bản, PDF, DOCX, File PPT nhanh nhất.

luận văn

Bấm vào link hoặc nút tải để download tài liệu luận văn về máy tính hoặc điện thoại của bạn

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN/ĐỒ ÁN/LUẬN VĂN/LUẬN ÁN - grad.tdtu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
24 thg 1, 2013 ... Thư mục Pdf: chứa các file định dạng .pdf của Luận văn/Luận án. d. Thư mục Resource: các tài liệu tham khảo, phần mềm sử dụng cho Luận văn/ ...

YÊU CẦU TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ - Hà Nội - uet.vnu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
12 thg 4, 2012 ... Luận văn sử dụng font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Microsoft Word hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, ...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ/LUẬN ÁN TIẾN SĨ - grad.tdtu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
LUẬN VĂN THẠC SĨ/LUẬN ÁN TIẾN SĨ. (Ban hành kèm theo Quyết định số 2055 /2020/QĐ-TĐT, ngày 09 tháng 11 năm 2020). 1. VỀ BỐ CỤC NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC ...

1 PHỤ LỤC 6 HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN - psdh.uel.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
Luận văn được trình bày từ 18.000 đến 25.000 chữ (khoảng từ 60 – 90 trang), không kể phụ lục kèm theo. Số chương của mỗi luận văn tùy thuộc vào từng ngành và đề ...

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ - due.udn.vn

Định dạng tệp:PDF
1.2. Hội đồng tập trung đánh giá việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nội dung và chất lượng của luận văn; mức độ đáp ứng yêu ...

QUY ĐỊNH LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ - husc.hueuni.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
3 thg 5, 2017 ... Luận văn phải đảm bảo tính khoa học, tính thời sự, tính mới; không trùng lặp hoặc sao chép kết quả nghiên cứu của các công trình đã công bố. - ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LUẬN VĂN ĐIỆN TỬ - lrc.ctu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
Sử dụng luận văn điện tử (sau đại học) thuộc hệ thống thư viện trường, Bạn đọc thực hiện: Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://lrc.ctu.edu.vn.

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... - sim.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
CBHD phải có kế hoạch cụ thể để kiểm soát tiến độ và đánh giá từng cá nhân. 1.3. Các quy định trong thời gian thực hiện Luận văn. LVTN được thực hiện trong 15 ...

hướng dẫn viết và trình bày luận văn - ump.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
Luận văn phải thỏa mãn các yêu cầu về cấu trúc (dựa theo quy định tại Điều 15 của Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số.

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ - sdh.ueh.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
- Trình bày các cơ sở lý thuyết, lý luận, các giả thuyết khoa học, phƣơng pháp nghiên cứu khoa học đã đƣợc trình bày trong luận văn;. - Trình bày, đánh giá, bàn ...

công tác chuẩn bị bảo vệ luận văn & tốt nghiệp sau đại học năm 2020 - sdh.hmu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
13 thg 8, 2020 ... Định nghĩa: Luận văn là một báo cáo khoa học (bài tập nghiên cứu). Tiêu chuẩn lựa chọn: Khả thi – Khoa học – Thực tiễn. Kết thúc lv: Hv biết ...

PHỤ LỤC 4: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN - cenres.ctu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
Soạn thảo văn bản, khổ giấy, định dạng, font, kích thước chữ. Luận văn được soạn thảo trên hệ soạn thảo văn bản Window hoặc tương đương. - Luận văn được in ...

QUY TRÌNH SAU BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - uel.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
Bước 3: Học viên nộp lại cho Phòng SĐH & KHCN file mềm luận văn đã thực hiện kiểm tra trùng lắp trên Turnitin. (báo cáo độc sáng) và biên nhận kiểm tra trên ...

Mẫu : Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ - haui.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ. Kính gửi: TT Đào tạo Sau đại học. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Họ và tên học viên: MHV: Lớp : Khóa. Chuyên ngành:.

PHỤ LỤC VÀ MỘT SỐ YẾU CẦU THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ - sdh.hmu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
Luận văn Thạc sĩ là một công trình khoa học độc lập của học viên cao học, là một yêu cầu bắt buộc nhằm đánh giá khả năng của học viên trong việc ứng dụng ...

HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - ttn.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
11 thg 11, 2016 ... (9) Nếu bảo vệ luận văn trễ hạn phải có đơn giải trình (mẫu 4) và biên ... Trên cơ sở danh sách Hội đồng chấm luận văn do Khoa chuyên môn đề ...

quy định cách thức trình bày luận văn - ulsa.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu và những kiến thức đƣợc trang bị trong quá trình học tập để thực hiện đề ...

hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ - hcmus.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
Trường hợp chọn ngôn ngữ tiếng Anh để viết và trình bày luận án, học viên cao học (HVCH) cần có văn bản đề nghị, được cán bộ hướng dẫn (CBHD) đồng ý và nộp ...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... - birdi.ctu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
theo số thứ tự của Hình và Bảng trong phần kết quả thảo luận. Header: Luận văn tốt nghiệp đại học Khóa xx - 20xx (size 9). Trường Đại học Cần Thơ.

PHIẾU CHẤM ĐIỂM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - coa.ctu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
Nội dung luận văn. - Tính khoa học của đề tài. - Nội dung của đề tài phù hợp với mục tiêu, phạm vi và tên đề tài. - Bố cục luận văn hợp lý, đầy đủ nội dung ...

Từ khóa liên quan luận văn

Gợi ý những từ khóa liên quan đến tài liệu "luận văn"