Bản tự phê bình trước quần chúng năm 2019 của đảng viên

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 989

Hàng năm, dịp cuối năm đảng viên phải ra kiểm điểm trước chi bộ và quần chúng. Sau đây là mẫu Bản tự phê bình trước quần chúng cơ quan, đơn vị năm 2019 của đảng viên. Mời bạn tham khảo để làm tốt bản tự kiểm điểm trước quần chúng 2019.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 27.41 KB Tải về

Bản tự phê trước quần chúng 2019

Bản tự phê bình trước quần chúng 2019 sẽ được đảng viên làm trước. Sau đó sẽ gửi cho toàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Trong buổi họp kiểm điểm đảng viên sẽ thông qua bảng tự phê trước quần chúng. Trong đó có nêu khuyết điểm, ưu điểm và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tự nhận diện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa...

Bản tự phê trước quần chúng 2019 bao gồm hai mẫu cho đảng viên có chức vụ và đảng viên không có chức vụ. Hai bản chỉ khác nhau ở chỗ mẫu cho đảng viên có chức vụ tự phê thêm tình hin

Sau đó toàn bộ quần chúng sẽ có góp ý về ưu, khuyết điểm cho từng đảng viên theo Bản tự phê bình trước quần chúng cơ quan, đơn vị năm 2019 của đảng viên. Đảng viên tiếp thu ý kiến và có kế hoạch khắc phục sữa chửa.

Mẫu bản tự phê bình trước quần chúng cơ quan, đơn vị năm 2019 của đảng viên

Sau đây là Mẫu bản tự phê bình trước quần chúng cơ quan, đơn vị năm 2019 của đảng viên. Bạn có thể tham khảo và thay đổi nội dung cho phù hợp với cơ quan, đơn vị đang công tác.


ĐẢNG BỘ …

CHI BỘ …

                                        *

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  

Địa danh,, ngày … tháng … năm 2019

BẢN TỰ PHÊ BÌNH

Trước quần chúng cơ quan, đơn vị năm 2019

(Đối với đảng viên có chức vụ)


Họ và tên : , Sinh: ….

Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.

Chức vụ Chính quyền: Phó trưởng phòng.

Đơn vị công tác: ….

Chi bộ: ……..

Với trách nhiệm là đảng viên và nhiệm vụ được phân công, qua một năm công tác tôi nghiêm túc kiểm điểm bản thân trước quần chúng, tự nhận thấy có những ưu, khuyết điểm sau:

I- VỀ ƯU ĐIỂM.

1/- Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đưòng lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn để phục vụ công tác.

- Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Kiên quyết đấu tranh, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

- Bản thân luôn nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa” của bản thân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

- Chấp hành việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi lợi dụng chức quyền để trục lợi.

2/- Phẩm chất đạo đức, lối sống

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Có lối sống lành mạnh, luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh. Sống hòa nhã với mọi người.

- Trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

3/- Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

-      Đối với Chính quyền:

+ Trong công tác luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

+ Chấp hành sự phân công của lãnh đạo

*Về vị trí Phó trưởng phòng, trong năm được đồng chí trưởng phòng giao nhiệm vụ theo dõi và thực hiện các công việc:

+ Công việc 1: nêu nội dung và kết quả

+ Công việc 2: nêu nội dung và kết quả

+ Công việc 3: nêu nội dung và kết quả

-      Đối với Chi bộ:  Bản thân luôn chấp hành các công việc Chi bộ giao. Luôn tham gia họp lệ Chi bộ và thực hiện tốt nghĩa vụ của người Đảng viên.

4/- Ý thức tổ chức kỷ luật

- Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ.

- Luôn chấp hành sự phân công của Chi bộ và lãnh đạo.

- Luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, 19 điều Đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm nội qui, qui chế cơ quan.

5/- Việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã đưọc góp ý năm trước; việc thực hiện các vấn đề đã hứa với nhân dân (nếu có).

Trong năm 2018 bản thân được chi bộ góp ý về khuyết điểm chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc hop. Vì thế trong năm 2019, tôi đã học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệp để mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình, mạnh dạn hơn trong việc phát biểu ý kiến trong các cuộc họp. Tuy nhiên bản thân cũng chưa thật sự mạnh dạn và cần phải rèn luyện tiếp tục.

Về nhận diện các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bản thân đã tự nhận diện có biểu hiện:

+ Biểu hiện số 48: Phí phạm thời gian lao động. Biểu hiện của bản thân là hay đi trễ từ 15-30 phút đầu buổi sáng. Trong năm, bản thân đã cố gắng đi đúng giờ tuy nhiên vẫn còn tình trạng này diễn ra do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như đưa con đi học, bản thân tự đánh giá chưa khắc phục được 100%, cần phải tiếp tục sửa đổi, khắc phục.        

II- VỀ HẠN CHẾ

Về nhiệm vụ chuyên môn: Bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên chưa nắm bắt hết tình hình tư tưởng của nhân viên trong phòng.

Về vị trí phó Trưởng phòng: bản thân nhận thấy còn phải rèn luyện nhiều trong tác phong, lề lối làm việc.

Về vị trí là đảng viên: bản thân nhận thấy cần phải rèn luyện thêm để nêu gương, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện cách giao tiếp, ứng xử.       

III- PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Về nhiệm vụ chuyên môn: Chủ động hơn trong công việc, sâu sát và quan tâm tới tình hình tư tưởng của nhân viên trong phòng.

Về vị trí phó Trưởng phòng: rèn luyện trong tác phong, lề lối làm việc.

Về vị trí là đảng viên: Phải tuyệt đối quyết tâm khắc phục các khuyết điểm và khắc phục các biểu hiện suy thoái đã được bản thân và chi bộ nhận diện.

         Trên đây là những ưu điểm và khuyết điểm của tôi trong năm qua. Tôi xin tự phê trước quần chúng trong đơn vị.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

         

Trên đây là Mẫu bản tự phê bình trước quần chúng cơ quan, đơn vị năm 2019 của đảng viên hay mẫu tự phê trước quần chúng 2019. Các bạn có thể tải file mẫu ở liên kết đầu trang. Chúc bạn thực hiện bản tự phê trước quần chúng thành công!


Loading...