Bản tự phê trước quần chúng, cơ quan, đơn vị năm 2018 của Đảng viên

Cập nhật: 03/07/2020   Lượt xem: 2,136

Theo quy định của tổ chức Đảng, cuối năm Đảng viên phải tự phê trước quần chúng cơ quan, đơn vị. Trước khi tự phê, Đảng viên phải làm bản tự phê trước quần chúng, cơ quan, đơn vị.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 29.58 KB Tải về

Sau đó đọc bản tự phê trước quần chúng trong cuộc họp để tự kiểm điểm và quần chúng góp ý cho Đảng viên.

Sau đây là cách làm Bản tự phê trước quần chúng, cơ quan, đơn vị năm 2018 của Đảng viên theo mẫu qui định Đối với đảng viên không chức vụ.


ĐẢNG BỘ <Tên đảng bộ>

CHI BỘ <Tên chi bộ>

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trà Vinh, ngày … tháng … năm 2018

BẢN TỰ PHÊ

Trước quần chúng cơ quan, đơn vị năm 2018

(Đối với đảng viên không chức vụ)


Họ và tên: <Tên đảng viên>, sinh ngày: <ngày sinh>

Đơn vị công tác: <Tên đơn vị công tác>

Sinh hoạt chi bộ: <Tên chi bộ>

Nhiệm vụ chính được phân công:

- Đảng: Đảng viên.

- Chính quyền:  Nhân viên.

- Đoàn thể: Bí thư chi đoàn

Với trách nhiệm là đảng viên và nhiệm vụ được phân công, qua một năm công tác tôi nghiêm túc kiểm điểm bản thân, tự nhận thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

I.        VÈ ƯU ĐIỂM.

1/- Tư tưởng chính trị

- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đưòng lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn để phục vụ công tác.

- Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Kiên quyết đấu tranh, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

- Bản thân luôn nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa” của bản thân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

- Chấp hành việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi lợi dụng chức quyền để trục lợi.

2/-Phẩm chất đạo đức lối sống

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Có lối sống lành mạnh, luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh. Sống hòa nhã với mọi người.

- Trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

3/- Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

- Đối với Chính quyền:

Hoàn thành các nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Phòng giao. Trong nhiệm vụ chuyên môn được giao bản thân thực hiện đúng các nội dung yêu cầu và hoàn thành đúng thời hạn. Trong công tác luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Về vị trí kiêm nhiệm nhân viên Văn thư, trong năm luôn chấp hành nhiệm vụ được phân công. Khi được giao việc bản thân có xin ý kiến lãnh đạo Trung tâm từ đó có sự sắp xếp không để công việc kiêm nhiệm chồng chéo gây ảnh hưởng nhiệm vụ tại trung tâm.

          - Đối với Chi bộ:

          Bản thân luôn chấp hành các công việc Chi bộ giao. Luôn tham gia họp lệ Chi bộ và thực hiện tốt nghĩa vụ của người Đảng viên.

Trong công tác đoàn, bản thân là Bí thư chi đoàn. Trong năm cùng với các đoàn viên trong chi đoàn luôn thực hiện tốt các hoạt động theo chỉ đạo của Chi bộ và Đoàn cấp trên. Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn đã đề ra. Tuy nhiên, bản thân nhận thấy chưa tập hợp tốt đoàn viên. Chưa làm cho đoàn viên phát huy tính tự giác trong các hoạt động đoàn thể.

4/- Ý thức tổ chức, kỹ luật

- Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ.

- Luôn chấp hành sự phân công của Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm.

- Luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, 19 điều Đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm nội qui, qui chế cơ quan, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành.

- Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan.

5/- Việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã đưc góp ý năm trước

Trong năm 2017 bản thân được chi bộ góp ý về khuyết điểm chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc hop. Vì thế trong năm 2018, tôi đã học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệp để mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình, mạnh dạn hơn trong việc phát biểu ý kiến trong các cuộc họp.

Về nhận diện các biểu hiện suy thoái, bản thân đã tự nhận diện có lạm dụng giờ công, hay đi trễ. Trong năm, bản thân đã cố gắng đi đúng giờ không lạm dụng giờ công. Tuy nhiên đôi lúc vẫn còn đi trễ chưa khắc phục được 100%.     

II.     VỀ HẠN CHẾ

         Về nhiệm vụ chuyên môn: Bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên chỉ thực hiện công việc theo sự phân công, chưa đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các công việc chuyên môn để tìm nguồn thu cho đơn vị.

         Về hoạt động đoàn: Chưa đề xuất các hoạt động mới mẻ thu hút đoàn viên tham gia. Nguyên nhân: do nguồn kinh phí hoạt động đoàn hạn chế, phần lớn do Trung tâm hỗ trợ và thu tiền đoàn phí nên chưa mạnh dạn đề xuất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

         Chủ động hơn trong công việc, nghiên cứu tìm tòi các công nghệ mới cũng như nâng cao kiến thức mới về chuyên môn để có nền tảng chuyên môn tốt, từ đó mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các công việc chuyên môn.

         Mạnh dạn đề xuất các hoạt động đoàn.

         Không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

Trên đây là tự kiểm điểm của bản thân tôi. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí, đồng nghiệp./.

NGƯỜI KIỂM ĐIỂM

<Họ tên người kiểm điểm>

                                                                        

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...