Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06-LĐTL thông tư 200/2014/TT-BTC

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 1,055

Sau đây là mẫu 06-LĐTL - mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ. Mời bạn tham khảo mẫu, tải về và thực hiện với những hướng dẫn ghi mẫu chi tiết nhất.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 16.77 KB Tải về

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06-LĐTL

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.

Bảng 06-LĐTL có nội dung như sau:

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Hướng dẫn làm Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo thông tư 200

Cách làm mẫy 06-LĐTL như sau:

 • Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận làm việc. 
 • Dòng tháng năm: Ghi rõ tháng và năm mà người lao động tiến hành làm thêm giờ.
 • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên của người làm việc thêm giờ .
 • Cột 1: Ghi hệ số lương người lao động đang hưởng.
 • Cột 2: Ghi hệ số phụ cấp chức vụ người lao động đang hưởng.
 • Cột 3: Ghi tổng số hệ số người làm thêm được hưởng (Cột 3 = cột 1 + cột 2). 
 • Cột 4: Ghi tiền lương tháng được hưởng tính bằng: Lương tối thiểu (Theo quy định của nhà nước) nhân với (x) Hệ số lương cộng với (+) Phụ cấp chức vụ.  
 • Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bằng Lương tối thiểu  (theo quy định của Nhà nước)  x  (hệ số lương +  hệ số phụ cấp chức vụ)/ 22 ngày.
 • Cột 6: Ghi mức lương giờ  được tính bằng Cột 5 chia cho 8 giờ.
 • Cột số giờ làm thêm ngày thường, số giờ làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật, số giờ làm thêm ngày lễ (Cột 7, 9, 11) căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi.
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày thường (cột 8) = số giờ (cột 7)  x  mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.  
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày thứ 7, CN (cột 10) = số giờ (cột 9) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.  
 • Cột thành tiền của làm thêm ngày lễ, tết (cột 12) = số giờ (cột 11) x  mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.  
 • Cột thành tiền làm thêm buổi đêm (cột 14) = số giờ (cột 13) nhân (x) mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.  
 • Cột 15: Ghi tổng cộng số tiền Cột 15 =  cột 8 +  cột 10  +  cột 12 + cột 14.
 • Cột 16,17: Ghi số giờ công nghỉ bù của những ngày làm thêm và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ bù phải trừ không được thanh toán tiền.
 • Cột 17 = cột 16 x cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.  
 • Cột 18: Ghi số tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm. 
 • Cột 18 = cột 15 - cột 17.
 • Cột C - Ký nhận: Người làm thêm sau khi nhận tiền phải ký vào cột này.
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải kèm theo bảng chấm công làm thêm giờ của tháng đó, có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bản để làm căn cứ thanh toán.

Trên đây là mẫu bảng thanh toán làm thêm ngoài giờ và hướng dẫn chi tiết. Chúc bạn thực hiện thành công!

Loading...