Biên bản Đại hội chi đoàn 2019, mẫu BB đại hội đoàn viên Đoàn TNCS HCM của chi đoàn

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 1,828

Sau đây là mẫu Biên bản Đại hội đoàn viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Chi đoàn 2019. Mẫu có file word đính kèm. Mời bạn tham khảo.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 52 KB Tải về

Mẫu Biên bản Đại hội chi đoàn 2019

ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN.....................

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2019-2022

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2019

Mẫu 2

BIÊN BẢN

Đại hội đoàn viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chi đoàn ................., lần thứ,…. nhiệm kỳ: 2019 - 2022

---------------

Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Chi đoàn….. khóa…., nhiệm kỳ .................... đã họp từ ngày ......., tháng…… đến ngày ......... tháng ......... năm ......

Đại hội có mặt ....... đại biểu (đoàn viên) trên tổng số ........ đại biểu (đoàn viên) được triệu tập.

Khách mời gồm có ......... đồng chí (ghi rõ họ tên và chức danh từng người):

1/ ……………………..........................................................................................................

2/ ……………………..........................................................................................................

3/ ……………………..........................................................................................................

4/...........................................................................................................................................

5/...........................................................................................................................................

6/...........................................................................................................................................

7/...........................................................................................................................................

8/...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch (Chủ tịch) đại hội gồm ….... đồng chí:

1/ ……………………..........................................................................................................

2/ ……………………..........................................................................................................

3/ ……………………..........................................................................................................

4/...........................................................................................................................................

5/...........................................................................................................................................

6/...........................................................................................................................................

7/...........................................................................................................................................

Đoàn Thư ký (Thư ký) gồm ….. đồng chí:

1/ ……………………..........................................................................................................

2/ ……………………..........................................................................................................

3/ ……………………..........................................................................................................

Đại hội đã bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm ….... đồng chí; do đồng chí ................................................ làm Trưởng ban.

Đại hội đã biểu quyết công nhận ......... đồng chí đủ tư cách đại biểu, trong đó có ....... đồng chí là Ủy viên BCH đương nhiệm và ........... đồng chí do các đơn vị bầu; có .......... đại biểu bị bác tư cách đại biểu, vì .......... (nếu có), có ......... đại biểu vắng mặt.

I. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới công tác nhiệm kỳ tới do đồng chí .................................................................................. trình bày trước đại hội.

- Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới, có .......đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến):

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

- Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau (ghi rõ từng vấn đề, số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội):

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

II. Đại hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội; văn kiện Hội nghị của Đoàn cơ sở (nếu chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở)

- Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, có .......... đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến):

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

- Về Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới, có ...... đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến):

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................


- Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau (từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội):

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

+ ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

 ….......................................................................................................................................

III. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ ..................................................

Ban Chấp hành khoá …... gồm ......... đồng chí; (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

IV. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với .......... đại biểu (hoặc đoàn viên) tán thành và ....... đại biểu (hoặc đoàn viên) không tán thành (có văn bản kèm theo).

Đại hội bế mạc hồi .................. giờ, ngày ................. tháng .................. năm ...................

THƯ KÝ                                                                CHỦ TỌA


Trên đây là mẫu biên bản đại hội chi đoàn khóa 2019. Chúc các bạn tổ chức đại hội đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh của chi đoàn thành công tốt đẹp!


Từ khóa tìm kiếm:


  • mẫu biên bản đại hội chi đoàn
  • mẫu biên bản đại hội chi đoàn giáo viên
  • biên bản đại hội chi đoàn 2019-2022
  • trích biên bản đại hội chi đoàn
  • biên bản đại hội trù bị chi đoàn
  • biên bản đại hội chi đoàn 2018-2019  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...