Biểu mẫu 01b-LĐTL - Mẫu bảng chấm công làm thêm ngoài giờ

Cập nhật: 03/07/2020   Lượt xem: 758

Biểu mẫu 01b-LĐTL - Mẫu bảng chấm công làm thêm ngoài giờ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Mẫu dùng để theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 14.59 KB Tải về

Mẫu bảng chấm công làm thêm ngoài giờ 01b-LĐTL

Đơn vị:...............................

Mẫu số 01b - LĐTL

Bộ phận : ..........................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:...................
BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ 
Tháng.....năm......

Số TT

 

Ngày trong tháng

Cộng giờ làm thêm

Họ và tên

1

2

...

31

Ngày làm việc

Ngày  thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Làm đêm

A

B

1

2

...

31

32

33

34

35

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

Cộng

               
Ký hiệu chấm công
NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ.....đến giờ)
NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ.....đến giờ)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ.....đến giờ)
Đ: Làm thêm buổi đêm
            Ngày... tháng...  năm...

Xác nhận của bộ phận (phòng ban) 

có người làm thêm

Người chấm công

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Hướng dẫn làm bảng chấm công làm thêm ngoài giờ

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm...) có phát sinh làm thêm ngoài giờ làm việc theo quy định thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ. Cách ghi như sau:

  • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người làm việc thêm giờ trong bộ phận công tác. 
  • Cột 1 đến cột 31: Ghi số giờ làm thêm của các ngày (Từ giờ...đến giờ...) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng. 
  • Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày thường trong tháng. 
  • Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. 
  • Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết. 
  • Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc ca làm việc của người lao động.
Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm...) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.

Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.

Trên đây là mẫu  01b-LĐTL và cách  làm bảng chấm công làm thêm ngoài giờ. Bạn có thể tải mẫu về máy và thực hiện. Chúc bạn thành công!


Loading...