Cách làm bản tự phê, bản kiểm điểm đoàn viên cuối năm 2018

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 4,861

Bản tự phê/Bản kiểm điểm đoàn viên 2018 là bảng đánh giá của đoàn viên tự đánh giá về bản thân qua một năm công tác Đoàn.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 39.5 KB Tải về
2 doc 45 KB Tải về

Sau khi làm xong bản kiểm điểm đoàn viên năm 2018, đoàn viên sẽ đọc trước tập thể chi đoàn, sau đó chi đoàn nhận xét ưu khuyết điểm, góp ý và xếp loại đoàn viên năm 2018.

Sau đây là mẫu bảng tự phê/bản kiểm điểm đoàn viên năm 2018 và cách làm chi tiết có mẫu file Ms Word tham khảo.

Mẫu bản kiểm điểm đoàn viên cuối năm 2018

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BẢN TỰ PHÊ

 Kính gửi: - Đoàn cơ sở <Tên đoàn cơ sở hoặc đoàn cấp trên>;

                 - Chi đoàn <Tên chi đoàn>.

Tôi tên: …, sinh ngày … tháng … năm …

Hiện đang sinh hoạt tại Chi đoàn <Tên chi đoàn>.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công và kết quả đã thực hiện qua 01 năm, tôi xin được tự phê trước tập thể Chi đoàn như sau:

I. ƯU ĐIỂM

1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức và lối sống

……

2. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ

……

3. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội

……

II. KHUYẾT ĐIỂM

Bên cạnh những ưu điểm bản thân chưa nhận thấy còn hạn chế và tồn tại như:

1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức và lối sống

……

2. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ

……

3. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội

……

Tự xếp loại: Đoàn viên …… (xuất sắc, khá, trung bình, yếu kém)

<Địa  danh>, ngày .... tháng .... năm 2018

NGƯỜI TỰ PHÊ

Cách làm bản kiểm điểm đoàn viên cuối năm 2018

Sau đây là mẫu bản kiểm điểm đoàn viên 2018 tham khảo. Bạn hãy chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện chi đoàn nơi bạn sinh hoạt.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BẢN TỰ PHÊ

 Kính gửi: - Đoàn cơ sở <Đoàn cấp trên>;
                 - Chi đoàn <Tên chi đoàn>.

Tôi tên: <Họ tên>,  sinh năm <ngày sinh>. 
Hiện đang sinh hoạt tại Chi đoàn <Tên chi đoàn>.
Căn cứ nhiệm vụ được phân công và kết quả đã thực hiện qua 01 năm, tôi xin được tự phê trước tập thể Chi đoàn như sau:
I. ƯU ĐIỂM
1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức và lối sống
- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng và tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 
- Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đoàn để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
- Có lối sống lành mạnh, luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh. Sống hòa nhã với mọi người.
- Chấp hành việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ 
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Trong công tác luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ.
- Về công tác Đoàn: trong năm đã dìu dắt Chi đoàn hoạt động tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn đã đề ra.
3. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội
- Tham gia tập luyện bóng đá hàng tuần, tham gia đầy đủ các cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao.
II. KHUYẾT ĐIỂM
Bên cạnh những ưu điểm bản thân nhận thấy còn hạn chế và tồn tại như:
1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức và lối sống
Bản thân cần phải nghiên cứu sâu hơn các văn bản nghị quyết của Đoàn để triển khai và áp dụng vào tình hình thực tế của chi đoàn. Trong năm chưa có những sáng kiến mới trong hoạt động của chi đoàn.
2. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ 
- Trong lĩnh vực công tác, công nghệ luôn thay đổi và có nhiều công nghệ mới, đòi hỏi bản thân phải nắm bắt kịp thời. Tuy nhiên trong năm chưa nghiên cứu được các công nghệ mới vào thực tế công việc.
- Chưa tham mưu tốt các công việc mới để góp phần tìm nguồn thu cho đơn vị.
- Là Bí thư chi đoàn và Ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở, tuy nhiên chưa có nhiều sáng kiến trong công tác đoàn và chưa có nhiều đóng góp để thay đổi tích cực các phong trào của chi đoàn và đoàn cấp trên. Trong năm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra nhưng chưa có phong trào nổi bật, vượt trội.
3. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội
Kỹ năng giao tiếp và trình bày trước đám đông còn kém.

Tự xếp loại: Đoàn viên xuất sắc.

                                                   <Địa danh>, ngày …  tháng … năm 2018

NGƯỜI TỰ PHÊ


    
                                                             


  Chủ đề: Nổi bật
Loading...