Cách làm mẫu đăng ký đoàn viên không vi phạm pháp luật 2018, dành cho chi đoàn

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 717

Đây là mẫu đăng ký mà Ban chấp hành Chi đoàn phải triển khai đến đoàn viên cam kết không vi phạm pháp luật hàng năm. Mẫu này được triển khai ngay từ đầu năm – hoặc đầu năm học nếu tổ chức đoàn nằm trong nhà trường.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 14.07 KB Tải về
Nội dung mẫu đăng ký đoàn viên không vi phạm pháp luật:
Họ tên đoàn viên
Năm sinh
Giới tính
Ký tên
Xác nhận của chi đoàn

Mẫu đăng ký đoàn viên không vi phạm pháp luật 2018

ĐOÀN CƠ SỞ <TÊN ĐOÀN CƠ SỞ HOẶC CẤP TRÊN>

CHI ĐOÀN <TÊN CHI ĐOÀN>

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm 2018


DANH SÁCH
Đoàn viên đăng ký không vi phạm pháp luật năm 2018

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Đăng ký
(Ký tên)

Ghi
chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Văn A

1989

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

1990

 

 

 

3

Nguyễn Văn C

1991

 

 

 

4

Nguyễn Văn D

1991

 

 

 

5

Nguyễn Văn E

1990

 

 

 

6

Nguyễn Thị F

 

1991

 

 

7

Nguyễn Thị F

 

1989

 

 

8

Nguyễn Thị F

 

1985

 

 

9

Nguyễn Văn A

1985

 

 

 

10

Nguyễn Văn A

1990

 

 

 

11

Nguyễn Thị A

 

1992

 

 

12

Nguyễn Thị A

 

1990

 

 


TM. BCH CHI ĐOÀN

(Ký, ghi họ tên)

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...