Cách làm mẫu đề án nhân sự ban chấp hành chi đoàn trước đại hội chi đoàn

Cập nhật: 05/08/2020   Lượt xem: 2,712

Đề án nhân sự ban chấp hành chi đoàn phải được xây dựng và gửi về cấp trên và phải được cấp trên chấp thuận. Mẫu này phải làm và gửi về đoàn cấp trên trước khi đại hội diễn ra.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 52.5 KB Tải về

Sau đây là mẫu và cách làm mẫu đề án nhân sự ban chấp hành chi đoàn, mời bạn tham khảo.

Mẫu đề án nhân sự ban chấp hành chi đoàn

ĐOÀN CƠ SỞ <TÊN ĐOÀN CẤP TRÊN>

CHI ĐOÀN <TÊN CHI ĐOÀN>

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

<Địa danh>, ngày … tháng … năm 2018

         

ĐỀ ÁN

Xây dựng Ban Chấp hành Chi đoàn

<tên chi đoàn>

nhiệm kỳ <nhiệm kỳ>

-------------------

- Căn cứ  vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ <nhiệm kỳ>của Đoàn <đoàn cấp trên>,

Để đảm bảo chọn đúng người đủ phẩm chất, năng lực lãnh, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Ban Chấp hành <chi đoàn> khóa XII, nhiệm kỳ 2017- 2018 xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2019- 2022, cụ thể như sau:

I. NHỮNG YÊU CẦU KHI XÂY DỰNG BCH NHIỆM KỲ 2019-2022

- Ban Chấp hành Chi đoàn <Tên chi đoàn> khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2022 phải đảm bảo có năng lực lãnh đạo tập thể, cơ cấu hợp lý, thiết thực, bao gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hợp lý số thành viên Ban Chấp hành là nữ, đảm bảo độ tuổi bình quân theo qui định.

- Xây dựng một tập thể Ban Chấp hành đảm bảo phẩm chất chính trị vững vàng, đủ năng lực và uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thực hiện thành công nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

- Tập thể Ban Chấp hành bảo đảm tính kế thừa và phát triển; đảm bảo sự ổn định đội ngũ cán bộ đoàn.

II. TIÊU CHUẨN CỦA ỦY VIÊN BCH NHIỆM KỲ 2019-2022

- Có tinh thần yêu nước, lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có nhận thức tốt về chính trị, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, luôn lắng nghe ý kiến cán bộ, đoàn viên thanh niên, đặt lợi ích của Đoàn và lợi ích chính đáng của thanh niên lên trên lợi ích cá nhân. Có lối sống trung thực lành mạnh luôn thể hiện tinh thần cầu thị, ham học hỏi, tự rèn luyện nâng cao về mọi mặt.

- Có kiến thức và năng lực tham gia góp ý xây dựng các quyết định của Ban Chấp hành, có khả năng tổ chức và triển khai thực hiện, có phương pháp công tác, hiểu được tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên thanh niên, là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

-      Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc, Nghị quyết Đại hội cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hĩnh thanh niên ở cơ quan, đơn vị.

-      Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Nắm vững Điều lệ Đoàn, có trách nhiệm và nhiệt tình với công tác Đoàn, được rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn, am hiểu, sâu sắc và gắn bó với phong trào thanh niên.

III. ĐỀ XUẤT BỘ MÁY BAN CHẤP HÀNH

1.     Về các yêu cầu khi xây dựng bộ máy

Các yêu cầu khi xây dựng bộ máy về độ tuổi bình quân, số lượng Ban Chấp hành chi đoàn cơ sở, cơ cấu nhân sự: theo Kế hoạch số <số kế hoạch quy định>, ngày <ngày ký> cùa <Đoàn cấp trên ra kế hoạch>, cụ thể:

- Đảm bảo tuổi bình quân của Ban Chấp hành không quá 30 tuổi.

- Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành không dưới 15%.

2. Dự kiến số lượng cơ cấu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022

Căn cứ vào số lượng đoàn viên hiện có của Chi đoàn (15 đoàn viên), đề xuất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022 là 05 đồng chí (trong đó 01 đồng chí là Bí thư, 01 đồng chí là Phó bí thư và 03 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành). 

IV. PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua, từ đó rút ra những kinh nghiệm, những cơ sở để cụ thể hóa tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu của Ban Chấp hành khóa mới (cụ thể hóa vào Đề án xây dựng Ban Chấp hành khóa mới).

- Tổng hợp danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khóa mới (kể cả nhân sự do cấp triệu tập Đại hội dự kiến, nhân sự ứng cử và nhân sự do đại biểu giới thiệu), lập hồ sơ và tiên hành xác minh đối với những trường hợp cần thiết.

- Báo cáo xin ý kiến của Chi bộ <nếu có> và Đoàn <đoàn cấp trên> về Đề và dự kiến nhân sự cụ thể.

- Hoàn chỉnh danh sách dự kiến bầu vào Ban Chấp hành khóa mới để Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu hoặc cung cấp khi Đại hội yêu cầu.


Trên đây là đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi đoàn <tên chi đoàn> khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2022./.

  Nơi nhận:

- Chi bộ;

- Đoàn <đoàn cấp trên>;

- BCH, đoàn viên chi đoàn; 

- Lưu.                                                                                      

TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ<bí thư>


  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...