Cách làm phiếu đánh giá và phân loại công chức 2018

Cập nhật: 08/07/2020   Lượt xem: 15,532

Phiếu đánh giá và phân loại công chức 2018 là mẫu phiếu dành cho công chức đánh giá lại kết quả hoạt động trong năm và là cơ sở để bình xét phân loại công chức cuối năm.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 51 KB Tải về

Sau đây là mẫu phiếu và cách làm phiếu đánh giá và phân loại công chức 2018. Đối với viên chức và người lao động phải làm theo mẫu riêng. Đây là mẫy chỉ dành cho công chức.

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức 2018


Mẫu số 02

<ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN>

<ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC>


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Năm 2018

Họ và tên: .<Họ tên>  

Chức vụ, chức danh: <Chức danh, ví dụ: Giám đốc>

Đơn vị công tác: <Tên đơn vị công tác>

Ngạch công chức: <Ngạch công chức>  Bậc: <Bậc>  Hệ số lương: <Hệ số lương>

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

-   Luôn chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ;

-         Chấp hành những Qui định của Đảng, Điều lệ đảng;

-         Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo và phân công của cấp trên;

-         Chấp hành tốt nội qui, Qui chế cơ quan

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

-   Phẩm chất chính trị tốt, có lập trường chính trị vững vàng ;

-   Sống trung thực, chân thành, hòa đồng tiết kiệm; tôn trọng tổ chức kỹ luật, gắn bó mật thiếc với đồng nghiệp và với quần chúng Nhân dân;

-   Luôn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham ô, tham nhũng;

-   Đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh , tác phong giản dị ;

-   Làm việc công tâm , tận lực vì việc chung;

-   Phát huy quyền làm chủ tập thể, cá nhân lãnh đạo phụ trách;

-   Thực hiện tốt qui chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

-   Luôn nghiên cứu học hỏi để nâng cao năng lực , không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

-   Thực hiên nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, là trung tâm đoàn kết, tập trung được nguồn lực;

-         Phát huy sức mạnh tập thể, tuân thủ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

-   Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo cũng như trong thực hiện nhiệm vụ;

-   Phối hợp chặt chẽ với các phòng, cơ quan, đợn vị thuộc cơ quan và các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành trong tỉnh.

-   Thường xuyên liên hệ địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

-   Quan tâm chuyên môn, nâng cao trình độ.

5. Thái độ phục vụ Nhân dân:

-   Thường xuyên liên hệ, phối hợp địa, có thái độ hòa nhã khi tiếp xúc Nhân dân , tận tình và giúp đở Nhân dân .

-   Không sách nhiễu, gây phiền hà Nhân dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến Nhân dân.

-   Tham gia đầy đủ các phòng trào do địa phương nơi cư trú tổ chức.

6. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao :

        Tính đến nay tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đã hoàn thành 100%.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

        Trách nhiệm là phụ trách đơn vị, các nhiệm vụ được giao cho đơn vị đã cơ bản hoàn thành.

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

         Có năng lực lãnh đạo , trình độ quản lý

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

-   Với chức trách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị biết tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể. Là hạt nhân trung tâm đoàn kết, nên các nhiệm vụ được giao cho tập thể  đã hoàn thành xuất sắc.

-   Phát huy tốt qui chế dân chủ, tạo động lực để hoàn thành nhiệm vụ.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

   +  Ưu điểm: Luôn chấp hành tốt chủ trương , chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ; nội qui , qui chế cơ quan ; Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao .

   + Nhược điểm: Cần nghiên cứu sâu để quản lý tốt hơn nửa lĩnh vực phụ trách .  

2. Phân loại đánh giá:

         Bản thân tự xếp loại : Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  

Ngày … tháng … năm 2018
Công chức tự đánh giá                                                                                 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

...

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

...

  

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

...


2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

.................................

  

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị

 


  Chủ đề: Nổi bật
Loading...