Cách làm phiếu đánh giá và phân loại người lao động năm 2018, trong cơ quan, đơn vị nhà nước

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 3,533

Là người lao động công tác trong các đơn vị, cơ quan nhà nước thì việc bình xét cuối năm là công việc quan trọng. Hãy tham khảo cách làm phiếu đánh giá và phân loại người lao động năm 2018.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 51.5 KB Tải về

Cuối năm người lao động phải làm phiếu đánh giá và phân loại người lao động (nếu là người lao động). Đối với công chức và viên chức thì làm theo mẫu dành cho công chức và viên chức. Sau đó người lao động thông qua tại cuộc họp bình xét cấp phòng. Sau đó tập thể phòng sẽ nhận xét ưu khuyết điểm, thống nhât danh hiệu thi đua và làm biên bản gửi về cơ quan đơn vị.

Sau đây là mẫu tham khảo cách làm phiếu đánh giá và phân loại người lao động. Nếu bạn là viên chức thì làm theo mẫu sau: Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2018

<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN>

<TÊN ĐƠN VỊ>

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

          Họ và tên: <Họ tên người lao động>

          Ngày, tháng, năm sinh: <Ngày sinh>

Chức vụ (Nhiệm vụ được phân công): <Chức vụ: nhân viên/phó trưởng phòng…>

          Phòng đang công tác: <Tên phòng>

          Mã số ngạch lương: <Mã ngạch, ví dụ: 13.095… >        bậc lương: <Bậc lương, ví dụ: bậc 2, bậc 3…>

1. Tự nhận xét kết quả công tác, tu dưỡng rèn luyện:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

-       Bản thân có nhận thức, tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

-       Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không vi phạm pháp luật; không mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội;

-       Chấp hành việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

b) Giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

-       Chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, giữ gìn nếp sống văn hóa công sở. Tuy nhiên bản thân còn đi làm muộn, chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc theo quy định;

-       Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại cơ quan, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

-       Bản thân luôn trung thực, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, đề cao tinh thần đoàn kết và có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ;

-       Có ý thức trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

          c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

-       Trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác, bản thân cần phải rèn luyện hơn nữa để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các công nghệ mới;

-       Bản thân học hỏi từ đồng nghiệp, tìm tòi, đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu, truy cập internet để nâng cao trình độ, nâng cao các kỹ năng hỗ trợ thực hiện công việc;

-       Về nhiệm vụ Phó trưởng phòng, bản thân ý thức được trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, bản thân cần phải nghiên cứu nhiều thêm các văn bản chuyên ngành để hỗ trợ đồng chí Trưởng phòng, lắng nghe ý kiến của lãnh đạo và đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình thực hiện công tác.

d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

-       Luôn chấp hành sự phân công của tổ chức, của lãnh đạo, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ;

-       Trong năm các công việc hoàn thành đúng tiến độ được giao;

-       Chưa tham mưu tốt cho lãnh đạo các công việc liên quan về chuyên môn.

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

-       Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phục tùng mệnh lệnh của cấp trên;

-       Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, có tinh thần hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và hỗ trợ đồng nghiệp khi được yêu cầu.

e) Thái độ phục vụ nhân dân:

-       Có thái độ hòa nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳng thắn với mọi người trong giao tiếp cũng như trong công việc;

-       Tham gia tích cực các hoạt động của địa phương nơi cư trú, luôn gần gũi, thân thiện với bà con lối xóm nơi cư trú;

-       Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân ở địa phương và đồng nghiệp trong ứng xử và giao tiếp.

-       Kết quả hoạt động của viên chức, người lao động được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách: Phối hợp tốt với đồng chí trưởng phòng thực hiện các công việc được giao, tuy nhiên bản thân cần nghiên cứu văn bản nhiều hơn để nâng cao năng lực quản lý cũng như thực hiện tốt việc tham mưu các công việc đồng chí trưởng phòng giao.

-       Năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tập hợp, đoàn kết viên chức, người lao động: còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong quản lý, cần phải rèn luyện trong thời gian tới.


2. Tự phân loại đánh giá: (Đánh dấu x vào 01 trong 03 ô tương ứng dưới đây):


X

 


 

  

Lao động tiên tiến

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ


 

<Địa danh>, ngày … tháng …  năm 2018
Người tự phê  Chủ đề: Nổi bật
Loading...