Cách làm phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2018

Cập nhật: 24/09/2020   Lượt xem: 3,769

Cuối năm viên chức phải làm phiếu đánh giá và phân loại viên chức (nếu là viên chức). Đối với công chức và người lao động thì làm theo mẫu dành cho công chức và người lao động. Sau đó viên chức thông qua tại cuộc họp bình xét cấp phòng. Sau đó tập thể phòng sẽ nhận xét ưu khuyết điểm, thống nhât danh hiệu thi đua và làm biên bản gửi về cơ quan đơn vị.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 53.5 KB Tải về

Sau đây là mẫu tham khảo cách làm phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2018.

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2018

Mẫu sau đây chỉ mang tính chất tham khảo, cán bộ viên chức nên chỉnh sửa lại cho phù hợp với điều kiện nơi mình công tác. Đối với người lao động trong cơ quan, đơn vị theo dạng hợp đồng thì làm theo mẫu sau: Mẫu đánh giá và phân loại người lao động 2018

   <TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN>

   <TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC>


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2018


Họ và tên viên chức: <Họ tên viên chức>.                    Mã số: <Mã số viên chức>

Chức vụ: ….                                                   Ngạch bậc lương: …

Đơn vị công tác: <Tên đơn vị công tác>

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

- Luôn chấp hành sự phân công của tổ chức, của lãnh đạo, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, luôn tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tài liệu chuyên môn, tài liệu chính trị cũng như học hỏi đồng chí, đồng nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu suất công việc và bản lĩnh chính trị. Kịp thời đề xuất ý kiến cũng như phản ảnh kịp thời kết quả công việc cho lãnh đạo nắm bắt và xử lý.

          Với nhiệm vụ là Phó Giám đốc bản thân luôn cố gắng tham mưu cho Giám đốc thành nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị.                

          - Củng cố bộ máy tổ chức của Đơn vị.

- Tham mưu cho Giám đốc Đơn vị quản lý các dự án, phương án, kế hoạch năm 2018 đạt hiệu quả, kịp tiến độ.

             * Hạn chế: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do nhiều công việc nên đôi lúc xử lý công việc chưa thật sự sâu sát với công tác kiểm tra.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghệ nghiệp:

          - Bản thân thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức của ngành và của đơn vị.

          - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bản thân luôn gương mẫu thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị; các quy định về xây dựng gia đình văn hóa, xã nông thôn mới.

          - Là Phó giám đốc Đơn vị về tài chính luôn tham mưu cho Giám đốc Đơn vị thực hiện tốt chế độ dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính; Bố trí sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất của đơn vị hiệu quả, đúng quy định, triệt để tiết kiệm, không thất thoát, lãng phí.

          - Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi tiêu tài chính công sai quy định, có lợi cho cá nhân, kiên quyết chống các hành vi tham nhũng, lãng phí.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức:

3.1. Tinh thần trách nhiệm:

 Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ của Phó giám đốc, luôn ý thức nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, không thoái thác, tự bản thân có ý thức trách nhiệm tự giác, tích cực thực hiện trách nhiệm của mình, luôn gắn liền trung thực và trách nhiệm, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm của bản thân và của tổ chức và tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

3.2. Thái độ phục vụ nhân dân:

Học tập theo tấm gương của Bác nên bản thân luôn nhận thức được việc lấy dân làm gốc là mọi sức mạnh vì vậy với cương vị của một phó giám đốc luôn tôn trọng tổ chức, tôn trọng các ý kiến của tập thể, những việc quan trọng đều đưa ra lấy ý kiến Chi bộ, ý kiến tập thể để củng cố Chi bộ, củng cố đơn vị thành một khối đoàn kết vững mạnh.

3.3. Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp:

            - Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với viên chức, người lao động trong đơn vị, giúp đồng nghiệp vượt qua khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc.

- Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị.
3.4. Việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức:

          - Bản thân luôn chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị.

          - Nghiêm túc thực hiện các ứng xử: Ứng xử với bản thân; ứng xử với các tổ chức, công dân; ứng xử với cấp trên; ứng xử với cấp dưới; ứng xử với đồng nghiệp; ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể; ứng xử trong giao tiếp điện thoại; ứng xử với người thân trong gia đình; Ứng xử với nhân dân nơi cư trú.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

          Theo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

- Bản thân luôn giành thời gian để học tập chuyên môn nâng cao trình độ phục vụ cho công việc của đơn vị, về công tác tham mưu cho cấp trên.

<Nếu là lãnh đạo phòng hoặc được phân công theo dõi các phòng>

- Bản thân được giao quản lý công việc của Phòng <Tên phòng>: <Nêu các công việc của phòng> <Ví dụ: Các thủ tục về hành chính tổng hợp đã khắc phục được tình trạng sai sót khi phát hành ra khỏi đơn vị, các sai sót đều được phát hiện tại khâu kiểm tra>.

- Đối với việc quản lý phòng <Tên phòng>: <Nêu các công việc của phòng> < Ví dụ: Các việc của phòng thực hiện trong năm 2018 đều đạt hiệu quả, kịp thời gian và tiến độ thực hiện, các dự án và phương án về truyền thông môi trường thực hiện kịp thời và đầy đủ trong năm 2018>.

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

  Là đơn vị tự chủ toàn bộ về tài chính, trong năm 2018 bản thân đã tham mưu và cùng với Giám đốc tìm kiếm việc làm cho đơn vị đến thời gian này đảm bảo được nguồn thu và chi trong năm 2018, ổn định đời sống về tinh thần và vật chất cho viên chức và người lao động.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm:

* Ưu điểm:

- Lập trường tư tưởng vững vàng, sống trung thực giản dị, hòa đồng với tập thể.

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu tốt cho Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, ổn định đời sống cho viên chức và người lao động của đơn vị.

* Khuyết điểm, hạn chế.

Khắc phục trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                    <Địa danh>, ngày … tháng … năm 2018

                                                                                Người tự nhận xét

           

                                                                                          

         

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC:

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

......

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

......

                                                                     Ngày …..tháng…….năm 2018

                                                                                         GIÁM ĐỐC                                                                           

                                                                                     


  Chủ đề: Nổi bật
Loading...