Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 5,530

Chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 161.4 KB Tải về

Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về việc hướng dẫn học tập chuyên đề 2019. Theo đó tên chuyên đề 2019 là "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 

Mục đích yêu cầu của chuyên đề 2019 như sau:

  • Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
  • Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.
Theo đó thời gian thực hiện là trong năm 2019, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

Cách tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2019

Cách tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2019 tại các cấp ủy, chi bộ và đảng viên như sau:

Vai trò của Ban tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tài liệu học tập, phát hành rộng rãi trong Đảng và trong xã hội; tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn báo cáo viên về nội dung chuyên đề tại Hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2018.

Vai trò của cấp ủy lãnh đạo và ban tuyên giáo ở địa phương

Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2019 tại cấp ủy. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề. Gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập, làm theo với cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2019 tại chi bộ

Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2019 của đảng viên

Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Tổ chức học tập chuyên đề 2019 tại cơ quan, đơn vị

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Kết hợp với triển khai, thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng và nhà nước.

Trên đây là những thông tin được atailieu.com tổng hợp từ hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề 2019. Theo đó, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của mỗi đảng viên. Do đó việc học tập và làm theo cần được chú trọng. Các bạn có thể tải về bản đầy đủ hướng dẫn học tập chuyên đề 2019 tại Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Loading...