Ebook Bộ luật hình sự Việt Nam 2015

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 909

Mời bạn xem và tải về nội dung Ebook Bộ luật hình sự Việt Nam 2015. Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều (thay vì Bộ Luật Hình sự 1999 gồm 2 Phần, 24 Chương, 344 Điều). Cấu trúc Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều thay đổi so với BLHS cũ.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 17 MB Tải về

Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;...

Ebook Bộ luật hình sự Việt Nam 2015

Ebook Bộ luật hình sự Việt Nam 2015

Ebook Bộ luật hình sự Việt Nam

Nội dung Bộ Luật hình sự:

 • Phần thứ 1 - Những Quy Định Chung: 
 • Chương 1 - Điều Khoản Cơ Bản
 • Chương 2 - Hiệu Lực Của Bộ Luật Hình Sự
 • Chương 3 - Tội Phạm
 • Chương 4 - Những Trường Hợp Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự
 • Chương 5 - Thời Hiệu Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự, Miễn Trách Nhiệm Hình Sự
 • Chương 6 - Hình Phạt
 • Chương 7 - Các Biện Pháp Tư Pháp
 • Chương 8 - Quyết Định Hình Phạt
 • Chương 9 - Thời Hiệu Thi Hành Bản Án, Miễn Chấp Hành Hình Phạt, Giảm Thời Hạn Chấp Hành Hình Phạt
 • Chương 10 - Xóa Án Tích
 • Chương 11 - Những Quy Định Đối Với Pháp Nhân Thương Mại Phạm Tội
 • Chương 12 - Những Quy Định Đối Với Người Dưới 18 Tuổi Phạm Tội
 • Phần Thứ 2 - Các Tội Phạm: 
 • Chương 13 - Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia
 • Chương 14 - Các Tội Xâm Phạm Tính Mạng, Sức Khỏe, Nhân Phẩm, Danh Dự Của Con Người
 • Chương 15 - Các Tội Xâm Phạm Quyền Tự Do Của Con Người, Quyền Tự Do, Dân Chủ Của Công Dân
 • Chương 16 - Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu
 • Chương 17 - Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình
 • Chương 18 - Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Kinh Tế
 • Chương 19 - Các Tội Phạm Về Môi Trường
 • Chương 20 - Các Tội Phạm Về Ma Túy
 • Chương 21 - Các Tội Xâm Phạm An Toàn Công Cộng, Trật Tự Công Cộng
 • Chương 22 - Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính
 • Chương 23 - Các Tội Phạm Về Chức Vụ
 • Chương 24 - Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp
 • Chương 25 - Các Tội Xâm Phạm Nghĩa Vụ, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Và Trách Nhiệm Của Người Phối Thuộc Với Quân Đội Trong Chiến Đấu, Phục Vụ Chiến Đấu
 • Phần Thứ 3 - Điều Khoản Thi Hành

Ebook định dạnh PDF, bao gồm 305 trang. Bạn có thể xem và download miễn phí Ebook Bộ luật hình sự Việt Nam ở liên kết bên trên. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nghiên cứu và học tập!

  Chủ đề: Ebook pháp luật
Loading...