Mẫu 01c-HD KĐ.ĐG Phiếu dùng cho đảng viên trong chi bộ tham gia đánh giá cho đảng viên

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 1,577

Mẫu 01c-HD KĐ.ĐG - PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN. Phiếu dùng cho đảng viên trong chi bộ tham gia đánh giá cho đảng viên.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 17.16 KB Tải về

Mẫu 01c-HD KĐ.ĐG


ĐẢNG BỘ……………………..

CHI BỘ……………………..

*

Mẫu 01c-HD KĐ.ĐG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trà Vinh, ngày……tháng……năm……

                                                                                         

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG

 VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên trong chi bộ tham gia đánh giá cho đảng viên)

-----

- Họ và tên đảng viên được đánh giá …………………………………………..

- Sinh hoạt tại chi bộ …………………………………………………………….

- Chức vụ công tác: …………………………………………………….........

+ Đảng: ………………………………………………………........................

+ Chính quyền, chuyên môn: …………………………………………………

+ Đoàn thể: …………………………………………………………………………..

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

1

Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

1.1

Tư tưởng chính trị

1.2

Đạo đức, lối sống

1.3

Ý thức tổ chức kỷ luật 

1.4

Tác phong, lề lối làm việc

1.5

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

2

Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

2.1

Việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm được giao (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định; trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, đơn vị do mình phụ trách.

2.2

 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng kết quả cụ thể.

2.3

 Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

3

 Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

4

 Kết quả khắc phục qua đánh giá, nhận diện 82 biểu hiện suy thoái đã được cụ thể hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hằng năm.

Nhận xét chung: …………………………………………………………….

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: ………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, Không hoàn thành nhiệm vụ)

                                                                                                      Phiếu không ký tên


Trên đây là Mẫu 01c-HD KĐ.ĐG - PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN. Bạn có thể download ở liên kết đầu bài viết.

Loading...