Mẫu 1.01 - ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SƠ BỘ - Phụ lục 1- Thông tư 58/2015/TT-BTNMT

Cập nhật: 14/07/2020   Lượt xem: 591

Nội dung và file tải về mẫu 1.01 - ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SƠ BỘ - Phụ lục 1 - Thông tư 58/2015/TT-BTNMT

Mẫu 1.01

[ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN]

[CHỦ ĐẦU TƯ / ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI THẨM ĐỊNH]

         Số:

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   .........., ngày......... tháng......... năm 20.....

ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SƠ BỘ

Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số ... /2014/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

Căn cứ pháp lý khác có liên quan;

[Chủ đầu tư / Đơn vị đầu mối] đề nghị [Đơn vị thẩm định] thẩm định thiết kế sơ bộ dự án [Tên dự án] với các thông tin chính sau:

 1. Tên dự án:
 2. Chủ đầu tư:
 3. Tổ chức tư vấn lập dự án:
 4. Mục tiêu đầu tư:
 5. Nội dung và quy mô đầu tư:
 6. Địa điểm đầu tư:
 7. Thiết kế sơ bộ:
 8. Thiết bị chính, phụ:
 9. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:  

- Chi phí xây lắp:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

 1. Nguồn vốn đầu tư:
 2. Hình thức quản lý dự án:
 3. Thời gian thực hiện dự án:
 4. Các nội dung khác liên quan (nếu có):

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ...

- Lưu:…

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...