Mẫu 1.02 - BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SƠ BỘ- Phụ lục 1- Thông tư 58/2015/TT-BTNMT

Cập nhật: 03/07/2020   Lượt xem: 604

Nội dung và file tải về Mẫu 1.02 - BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SƠ BỘ - Phụ lục 1- Thông tư 58/2015/TT-BTNMT.

Mẫu 1.02

[ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN]

[ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH]

         Số:

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày......... tháng......... năm 20.....

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ SƠ BỘ

Dự án: …[Tên dự án]

 

Kính gửi: …[Đơn vị đầu mối thẩm định dự án]

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số ... /2014/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;
Căn cứ pháp lý khác có liên quan;
Căn cứ hồ sơ Thiết kế sơ bộ - tổng mức đầu tư dự án <tên dự án, nhiệm vụ, hạng mục> kèm theo Công văn số .... ngày .... tháng.... năm ..... của <chủ đầu tư / đơn vị đầu mối thẩm định dự án>,
Sau khi thẩm định, [Đơn vị thẩm định] báo cáo kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ dự án [Tên dự án] như sau:
I. Thông tin chung:
1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của dự án:
- Tên dự án:
- Cơ quan chủ quản:
- Chủ đầu tư:
- Địa điểm đầu tư:
- Đơn vị lập dự án:
- Đơn vị thực hiện khảo sát:
2. Hồ sơ trình thẩm định gồm: [Liệt kê danh mục hồ sơ]
II. Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ:
1. Căn cứ thẩm định
2. Nội dung thẩm định
a) Sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
b) Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, năng lực nghiệp vụ của cá nhân Chủ trì thiết kế sơ bộ
c) Sự phù hợp của thiết kế sơ bộ với với các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin và các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của bộ, ngành, địa phương; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; giải pháp thiết kế sơ bộ cần tuân thủ, giải pháp thiết kế sơ bộ cho phép chủ đầu tư được thay đổi trong bước thiết kế tiếp theo;
d) Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ - kỹ thuật, bảo đảm phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành, bảo mật;
đ) Khối lượng các thiết bị chính, phụ.
III. Các nội dung khác (nếu có):
IV. Kết luận, kiến nghị:
a) Nội dung thiết kế sơ bộ do <đơn vị được giao chủ trì, chủ đầu tư dự án> lập đủ điều kiện (hay chưa đủ điều kiện) để xem xét phê duyệt dự án.
b) Trách nhiệm của <đơn vị được giao chủ trì, chủ đầu tư dự án> trong việc hoàn thiện thiết kế sơ bộ dự án trước khi gửi về <Cơ quan đầu mối thẩm định> để xem xét phê duyệt:
c) Những kiến nghị:

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:…

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...