Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 dành cho Đảng viên là viên chức, người lao động

Cập nhật: 08/07/2020   Lượt xem: 128,837

Sau đây là mẫu Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 dành cho Đảng viên là viên chức, người lao động. Mẫu này chi tiết nội dung, bạn có thể áp dụng vào trường hợp của mình hoặc chỉnh sửa lại theo hoàn cảnh công tác của bản thân.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 64.5 KB Tải về

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 dành cho Đảng viên là viên chức, người lao động bao gồm:

  1. Ưu điểm, kết quả công tác năm 2018, về tác phong lề lối làm việc trong bản kiểm điểm 2018
  2. Khuyết điểm, hạn chế
  3. Phương hướng phấn đấu, khắc phục khuyết điểm
  4. Tự xếp loại Đảng viên

Sau đó Đảng viên tiến hành tự kiểm điểm trước Đảng viên Chi bộ. Sau đó bảng kiểm điểm này phải được nộp về Chi bộ có xác nhận của chi bộ và đảng ủy cấp trên.

Mẫu này bạn phải kèm theo bảng tự đánh giá cá nhân Đảng viên 2018.

Mẫu sau mang tính chất tham khảo, bạn nên chỉnh sửa lại cho phù hợp với đơn vị và chi bộ đang công tác.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 dành cho Đảng viên

ĐẢNG BỘ <Tên đảng bộ>

CHI BỘ <Tên Chi bộ>

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Địa danh, ngày …  tháng …  năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN


Tôi tên: <Họ tên Đảng viên> ;   Sinh ngày: <Ngày sinh>             

Chức vụ:

- Đảng: Đảng viên

- Chính quyền: Nhân viên

- Đơn vị công tác: <Tên đơn vị công tác>

- Chi bộ: <Tên chi bộ>

Qua 01 năm công tác, hoạt động và rèn luyện, bản thân tự kiểm lại một số mặt ưu, khuyết điểm cơ bản như sau:

I. ƯU ĐIỂM KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

1.1. Về phẩm chất chính trị

- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đưòng lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn để phục vụ công tác.

- Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Kiên quyết đấu tranh, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

- Bản thân luôn nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa” của bản thân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

- Chấp hành việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi lợi dụng chức quyền để trục lợi.

1.2. Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

- Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Chi bộ và ngoài xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

- Về nhận diện các biểu hiện suy thoái, bản thân đã tự nhận diện có biểu hiện số 48 "Phí phạm thời gian lao động", bản thân còn lạm dụng giờ công hay đi trễ do việc gia đình. Trong năm, bản thân đã cố gắng đi đúng giờ không lạm dụng giờ công. Tuy nhiên đôi lúc vẫn còn đi trễ chưa khắc phục được 100%.

1.3. Về đạo đức, lối sống:

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Có lối sống lành mạnh, luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh. Sống hòa nhã với mọi người.

- Trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Những kết quả cụ thể trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

-      Không ngừng tự học, tự bồi nâng cao năng lực chính trị, năng lực lãnh đạo, có hiểu biết sâu sắc về nội dung, đường lối được Đảng đề ra thông qua Nghị quyết đại hội các cấp.

-      Nêu gương, ý thức trách nhiệm, làm việc với thái độ khách quan, công tâm.

-      Kiên định mục tiêu, con đường đã chọn, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện mục tiêu đã định; có sức chiến đấu cao, không hoang mang, dao động trước khó khăn; không giấu diếm khuyết điểm, sai lầm mà dám thẳng thắn thừa nhận sai lầm, khuyết điểm để tự sửa chữa, không ngừng đổi mới để phát triển.

-      Thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên và nhiệm vụ nhân viên văn thư và Bí thư chi đoàn.

1.4. Về ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong lề lối làm việc.

- Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ.

- Về tác phong lề lối làm việc:

   + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tuân thủ tác phong lề lối làm việc.

   +Luôn chấp hành sự phân công của Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm.

   + Luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, 19 điều Đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm nội qui, qui chế cơ quan, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành.

    + Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan.

2. Thực hiện  chức trách nhiệm vụ được giao:

- Đối với Chính quyền:

Hoàn thành các nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Phòng giao. Trong nhiệm vụ chuyên môn được giao bản thân thực hiện đúng các nội dung yêu cầu và hoàn thành đúng thời hạn. Trong công tác luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Về vị trí kiêm nhiệm nhân viên văn thư, trong năm luôn chấp hành nhiệm vụ được phân công. Khi được giao việc bản thân có xin ý kiến lãnh đạo Trung tâm từ đó có sự sắp xếp không để công việc kiêm nhiệm chồng chéo gây ảnh hưởng nhiệm vụ tại trung tâm.

          - Đối với Chi bộ:

          Bản thân luôn chấp hành các công việc Chi bộ giao. Luôn tham gia họp lệ Chi bộ và thực hiện tốt nghĩa vụ của người Đảng viên.

Trong công tác đoàn, bản thân là Bí thư chi đoàn. Trong năm cùng với các đoàn viên trong chi đoàn luôn thực hiện tốt các hoạt động theo chỉ đạo của Chi bộ và Đoàn cấp trên. Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn đã đề ra. Tuy nhiên, bản thân nhận thấy chưa tập hợp tốt đoàn viên. Chưa làm cho đoàn viên phát huy tính tự giác trong các hoạt động đoàn thể.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Bản thân thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018, nghiêm túc thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ:

- Về nhiệm vụ chuyên môn: Bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên chỉ thực hiện công việc theo sự phân công, chưa đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các công việc chuyên môn để tìm nguồn thu cho đơn vị.

- Về hoạt động đoàn: Chưa đề xuất các hoạt động mới mẻ thu hút đoàn viên tham gia.

Nguyên nhân:

- Chưa có sự nghiên cứu sâu các văn bản chuyên ngành để tham mưu các công việc.

- Do nguồn kinh phí hoạt động đoàn hạn chế, phần lớn do Trung tâm hỗ trợ và thu tiền đoàn phí nên chưa mạnh dạn đề xuất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

- Bản thân tiếp thu và nỗ lực thực hiện theo các ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

- Chủ động hơn trong công việc, nghiên cứu tìm tòi các công nghệ mới cũng như nâng cao kiến thức mới về chuyên môn để có nền tảng chuyên môn tốt, từ đó mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các công việc chuyên môn.

- Mạnh dạn đề xuất các hoạt động đoàn.

- Cố gắng phát huy những việc mình đã làm được, khắc phục những việc chưa làm được.

IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

Căn cứ vào tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên năm 2018.

Tôi tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: ................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : ............................................

                                                          THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ........................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ........................................................

                                                                                       T/M CHI BỘ

                                                                                  BÍ THƯ                                                                    

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.............................................

                                                                              T/M ĐẢNG ỦY           

                                                                  

Lưu ý:   Chủ đề: Nổi bật
Loading...