Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng 03 -LĐTL

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 893

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng 03 -LĐTL theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Đây là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 13.8 KB Tải về

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng 03 -LĐTL

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số 03 - LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG 

Quý.....năm....

Số:................


STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi

chú

   

lương

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

               
               
               
               
               
               
               
               
 

Cộng

x

x

x

 

x

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):..........................................................

Ngày... tháng... năm......


Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Cách làm bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc. Cách ghi như sau:

  • Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.
  • Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng. 
  • Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.
  • Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.
  • Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Trên đây là mẫu bảng thanh toán tiền thưởng 03 -LĐTL và cách làm. Chúc bạn thực hiện thành công!


Loading...