Mẫu biên bản bình xét thi đua năm 2018 cấp phòng thuộc cơ quan, ban, ngành

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 3,788

Công tác thi đua khen thưởng năm 2018 là một trong những nội dung quan trọng mà cơ quan, đơn vị thực hiện vào cuối năm. Biên bản bình xét thi đua cấp phòng là cơ sở để đơn vị tổng hợp thành biên bản thi đua 2018 của đơn vị.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 35.69 KB Tải về

Sau đây là mẫu biên bản bình xét thi đua năm 2018 cho phòng thuộc cơ quan, ban, ngành.

Cách tiến hành bình xét thi đua cấp phòng:

  • Từng cá nhân thông qua phiếu đánh giá phân loại người lao động năm 2018 (nếu là công chức, viên chức thì làm theo mẫu dành cho công chức, viên chức).
  • Tập thể phòng nhận xét, góp ý ưu khuyết điểm
  • Đ/c chủ trì (trưởng phòng) tổng kết lại
  • Thư ký ghi vào biên bản

Mẫu biên bản bình xét thi đua năm 2018

<TÊN ĐƠN VỊ>

PHÒNG <TÊN PHÒNG>


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

<Địa danh>, ngày … tháng … năm 2018

BIÊN BẢN

“Về việc bình xét thi đua năm 2018”

Căn cứ <Số Văn bản hướng dẫn> ngày <Ngày ký> của <Đơn vị chủ quản> về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Căn cứ kế hoạch số <Số Kế hoạch> ngày <Ngày ký> của <Đơn vị chủ quản> về việc thực hiện công tác bình xét thi đua khen thưởng, xét sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

Hôm nay, lúc … giờ … phút ngày <Ngày họp bình xét>. Tại phòng <Phòng họp> tiến hành họp bình xét thi đua năm 2018 như sau.

I. THÀNH PHẦN

- Ông: <Trưởng phòng>, Chức vụ: Trưởng phòng (chủ trì);

- Ông: <Phó phòng>, Chức vụ: Phó trưởng phòng;

Cùng toàn thể nhân viên phòng <Tên phòng>.

II. NỘI DUNG

          Đồng chí <Trưởng phòng> thông qua nội dung hướng dẫn bình xét năm 2018 của <Đơn vị ra văn bản>  và tiến hành đi vào bình xét, lần lượt thông qua bản nhận xét đánh giá của từng cá nhân như sau:

1.     Nguyễn Văn A (<Trưởng phòng>)

- Đăng ký danh hiệu đầu năm: Chiến sĩ thi đua cơ sở.

          - Tự xếp loại: Lao động tiên tiến

          * Ưu điểm:

          - Đáp ứng và phát huy được yêu cầu về vị trí làm việc, luôn luôn tìm tòi, đọc tài liệu, sách, báo, để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn.

          - Có tinh thần phối hợp tốt trong công việc, hòa đồng với đồng nghiệp trong đơn vị.

          - Hỗ trợ nhiệt tình cho đồng nghiệp về chuyên môn.

          * Hạn chế:

- Phong cách làm việc cần mạnh dạn, quyết đoán giao công việc cho nhân viên trong phòng để phát huy vai trò quản lý.

- Nghiên cứu thêm lĩnh vực hệ thống mạng để quản lý phòng bao quát hơn.

- Cần nghiên cứu văn bản chuyên môn công nghệ thông tin liên quan tới ngành, tham mưu cho lãnh đạo tốt hơn.

- Cần đẩy nhanh tiến độ công việc hơn nữa.

          * Thống nhất đạt danh hiệu: Có 5/5 ý kiến thống nhất đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

          Đoàn viên công đoàn: Xuất sắc.

2.     Nguyễn Văn B (<Phó trưởng phòng>)

-  Đăng ký danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Tự xếp loại: Lao động tiên tiến.

          * Ưu điểm:

- Nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ mới, có kiến thức tổng quan về các công việc chuyên môn của phòng.

- Chủ động bảo vệ quyền lợi cho nhân viên của phòng.

- Công tác quản lý phòng tốt hòa nhã với đồng chí, đồng nghiệp.

          * Hạn chế:

- Cần tìm kiếm, hỗ trợ, tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm tạo nguồn thu cho đơn vị.

- Mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp hơn.

- Cần chủ động thông báo các công việc liên quan đến phòng cho nhân viên nắm khi đi học.

- Giao công việc cho nhân viên cụ thể và khoa học hơn nữa.

          * Thống nhất đạt danh hiệu: Có 5/5 ý kiến thống nhất đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

          Đoàn viên công đoàn: Xuất sắc.

3.     Nguyễn Văn C:

 - Đăng ký danh hiệu đầu năm: Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Tự xếp loại: Lao động tiên tiến.

          * Ưu điểm:

          - Có chuyên môn tốt, luôn luôn tìm tòi nghiên cứu công nghệ mới.

          - Tính tình thẳng thắng, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

          - Có nghiên cứu văn bản áp dụng vào công việc chuyên môn.

          - Luôn lắng nghe đóng góp ý kiến từ đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân.

       *  Hạn chế:

- Cần mềm dẻo hơn trong công việc cũng như trong giao tiếp với đồng nghiệp.

- Cần thay đổi quan điểm, tư tưởng tích cực hơn trong các hoạt động

          - Cần tỉ mỉ hơn trong việc kiểm tra sản phẩm của mình trước khi đưa ra sử dụng.

* Thống nhất đạt danh hiệu: Có 5/5 ý kiến thống nhất đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

          Đoàn viên công đoàn: Xuất sắc.

4.     Nguyễn Văn D

- Đăng ký danh hiệu đầu năm: Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Tự xếp loại: Lao động tiên tiến.

          * Ưu điểm:

- Chấp hành tốt chỉ đạo, tôn trọng ý kiến của lãnh đạo, hòa đồng với đồng nghiệp.

- Thực hiện công việc được giao cũng như phối hợp công việc với đồng nghiệp tốt.

- Chịu khó học hỏi, lắng nghe góp ý từ đồng nghiệp, nhiệt tình với công việc, tinh thần đoàn kết làm việc nhóm cao.

          *  Hạn chế:

          - Chủ động, sáng tạo hơn trong công tác chuyên môn.

          - Cần đề xuất, tham mưu các vấn đề mới về lĩnh vực phụ trách nhằm thể hiện trách nhiệm công việc được giao.

          - Sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học hơn.

          - Hạn chế đi trễ, đi trước 15 phút để kiểm tra hệ thống.

* Thống nhất đạt danh hiệu: Có 5/5 ý kiến thống nhất đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

          Đoàn viên công đoàn: Xuất sắc.

5.     Nguyễn Văn E

Chưa đủ thời gian theo quy định

6.     Nguyễn Văn F (bình xét cho lãnh đạo cấp trên, phó giám đốc)

- Đăng ký danh hiệu đầu năm: Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          * Ưu điểm:

- Hỗ trợ cho Giám đốc trong các công việc của đơn vị.

- Tham mưu tốt công tác chuyên môn, cũng như công tác tổ chức, hành chính của đơn vị.

- Thực hiện tốt vai trò Phó giám đốc đơn vị.

          *  Hạn chế:

- Cần nghiên cứu rộng về công nghệ thông tin để mở rộng mối quan hệ các đối tác trong ngành và các Sở ngành khác.

          - Định hướng, tập trung phát huy các công việc mũi nhọn về công nghệ thông tin.

          - Cần thông tin rõ hơn về các công việc thực hiện giữa các phòng cho các quản lý phòng nắm để phối hợp nhân sự trong thực hiện nhiệm vụ chung.

* Thống nhất đạt danh hiệu: Có 5/5 ý kiến thống nhất đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

          Đoàn viên công đoàn: Xuất sắc.

7.     Nguyễn Văn G (bình xét cho lãnh đạo cấp trên, Giám đốc)

- Đăng ký danh hiệu đầu năm: Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Ưu điểm:

- Có tư duy lãnh đạo tốt.

- Tạo mối quan hệ công tác tốt bên ngoài và tìm các công việc mới cho Trung tâm.

-  Tham mưu lãnh đạo Sở tốt về công tác chuyên môn, cũng như công tác tổ chức, hành chính của đơn vị.

*  Hạn chế:

          -  Cần trao đổi, nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin để ứng dụng vào công tác quản lý tốt hơn.

          - Tạo sự gần gủi, sôi động và thoải mái cho nhân viên để nâng cao hiệu quả công việc.

- Nghiên cứu chính sách thu hút nhân tài để tạo nguồn cho đơn vị.

- Định hướng, tập trung phát huy các công việc mũi nhọn về công nghệ thông tin.

* Thống nhất đạt danh hiệu: Có 5/5 ý kiến thống nhất đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

          Đoàn viên công đoàn: Xuất sắc.

          Biên bản kết thúc lúc … giờ … phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản, phòng Hành chính – Tổng hợp giữ 01 bản, phòng <Tên phòng> 01 bản có giá trị như nhau./.


NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

<Thư ký>

          CHỦ TRÌ

              <Trưởng phòng>
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...