Mẫu biên bản Hội nghị lần I Ban Chấp hành chi đoàn

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 815

Mẫu biên bản Hội nghị lần I Ban Chấp hành chi đoàn.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 36 KB Tải về

Mẫu biên bản Hội nghị lần I Ban Chấp hành chi đoàn

ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN.....................

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2022

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2019

Mẫu 3

BIÊN BẢN

Hội nghị lần I Ban Chấp hành chi đoàn ...... nhiệm kỳ: 2019 - 2022

--------------------------

I. Thời gian, địa điểm:

-       Thời gian: Ngày... tháng ... năm ......

-       Địa điểm: tại nơi................................

II. Thành phần tham dự

-       Đại biểu:

-       Các thành viên Ban Chấp Hành:

III. Nội dung:

1. Bầu chủ trì cuộc họp:

-       Đ/c ..................giới thiệu đ/c.............chủ trì cuộc họp.

-       Biểu quyết : ............đồng ý ...............không đồng ý......ý kiến khác......

1.  Bầu chức danh bí thư:

Theo thống nhất của BCH chi đoàn nhiệm kỳ ......, đ/c chủ trì giới thiệu đ/c.........ứng cử vào chức danh bí thư chi đoàn.

Xin ý kiến tự ứng cử, đề cử....................................................

Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên chứ danh Bí thư chi đoàn gồm ...........đ/c

-       Biểu quyết : ..........đồng ý, ...............không đồng ý......ý kiến khác..........

-       Đ/c chủ trì giới thiệu danh sách ban bầu cử : ...........................

Biểu quyết thông qua danh sách ban bầu cử gồm : .... đ/c

-       Biểu quyế :..........đồng ý...............không đồng ý............ý kiến khác.......

-       Ban bầu cử làm việc

-       Kết quả bầu cử chức danh Bí thư chi đoàn:

-       Đ/c.......................đạt............phiếu

-       Đ/c.......................đạt............phiếu

-       Công bố chức danh Bí thư mới.

2.  Bầu chức danh Phó Bí thư:

-       Đ/c chủ trì nhường quyền điều khiển cho đ/c Bí thư mới chủ trì bầu cử phó Bí thư.

-       Theo thống nhất của Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ..., đ/c chủ trì giới thiệu đ/c .....ứng cử vào chức danh phó Bí thư chi đoàn.

-       Xin ý kiến tự ứng cử, đề cử......................................................

-       Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên chức danh Phó bí thư chi đoàn gồm ... đ/c

-       Biểu quyết : ..........đồng ý .......không đồng ý............ý kiến khác........

-       Ban bầu cử làm việc

-       Kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư mới

Hội nghị kết thúc vào lúc ..........giờ cùng ngày.

THƯ KÝ                                                                CHỦ TỌA

 (Ký tên)                                                                     (Ký tên)  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...