Mẫu biên bản họp bình xét, phân loại đoàn viên cuối năm của chi đoàn

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 4,284

Sau đây là mẫu biên bản họp bình xét, phân loại đoàn viên của chi đoàn, mời bạn tham khảo.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 62.5 KB Tải về

Cuối năm Chi đoàn phải họp bình xét, phân loại đoàn viên để làm cơ sở phân loại đoàn viên báo cáo về đoàn cấp trên. Tùy theo từng địa phương có thể có những hướng dẫn khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung cuộc họp bình xét dựa trên các nội dung:

Trên cơ sở đó, chi đoàn tiến hành biểu quyết thống nhất xếp loại đoàn viên, có thể là phiếu kín hoặc biểu quyết trực tiếp. Biên bản họp bình xét, phân loại đoàn viên của chi đoàn có thể tham khảo mẫu sau:

Mẫu biên bản họp bình xét, phân loại đoàn viên của chi đoàn 

ĐOÀN CƠ SỞ <TÊN ĐOÀN CẤP TRÊN>

CHI ĐOÀN <TÊN CHI ĐOÀN>

***

<Số:    /BB-CĐ..>

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


<Địa danh>, ngày … tháng … năm 2018

BIÊN BẢN

V/v bọp bình xét, phân loại đoàn viên năm 2018

Căn cứ <nêu các căn cứ…>

Căn cứ kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chi đoàn <Tên chi đoàn>. Chi đoàn <Chi đoàn> tổ chức phân loại Đoàn viên năm 2018 vào lúc …. giờ … phút ngày … tháng …. năm 2018, cụ thể như sau:

I.    Thành phần tham dự

Chủ trì cuộc họp:

1.       <Bí thư> – Bí thư

2.       <Phó Bí thư/UVBCH> – <Chức vụ>

Cùng 10 đoàn viên.

Trong đó:

+ 06 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ

+ 01 đoàn viên mới không đủ điều kiện bình xét (<Tên đv>)

II.     Nội dung

   Phân loại đoàn viên trong năm 2018 trên cơ sở thông qua bản tự phê, thông qua bảng theo dõi rèn luyện đoàn viên trong năm công tác và các đoàn viên đánh giá xếp loại trên bản tổng hợp đăng ký và đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, không xếp loại đoàn viên chưa đủ điều kiện.

Số đoàn viên đủ điều kiện xếp loại: 11/12 đoàn viên.

Số đoàn viên chưa đủ điều kiện xếp loại: 01/12 đoàn viên.

<Thông qua các văn bản pháp lý, hướng dẫn, kế hoạch có liên quan (nếu có)>

Thông qua bản Hướng dẫn số <Số hướng dẫn của đoàn cấp trên> ngày <Ngày ký> của <Đoàn cấp trên> về hướng dẫn việc thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015-2017 và hướng dẫn xếp loại trên bản tổng hợp đăng ký và đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, lần lượt thông qua bản tự phê, bảng đánh giá và thông qua bảng theo dõi như sau:

Nguyên tắc: Bỏ phiếu kín bình xét phân loại đoàn viên.

1.     Nguyễn Văn A:

Tự xếp loại: Đoàn viên xuất sắc

-            Nghiêm túc, nhiệt tình trong phong trào đoàn.

-            Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên; tham gia đầy đủ các phong trào do chi đoàn và đoàn cấp trên phát động.

-            Tích cực tham gia tập luyện và giao lưu thể thao.

2.     Nguyễn Văn B:

Tự xếp loại: Đoàn viên xuất sắc

-            Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên.

-            Cần năng nổ, sáng tạo, phát huy hơn nữa.

3.     Nguyễn Văn C:

Tự xếp loại: Đoàn viên xuất sắc

-            Thực hiện tốt nghĩa vụ của người đoàn viên.

-            Chấp hành tốt điều lệ đoàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

-            Cần tích cực hơn nữa trong phong trào đoàn.

4.     Nguyễn Văn D

Tự xếp loại: Đoàn viên Khá

-            Năng nổ nhiệt tình khi tham gia các phong trào đoàn

-            Thực hiện tốt nghĩa vụ của người đoàn viên.

-            Do trong năm tham gia lớp <xyz> nên chưa tham gia đầy đủ các phong trào đoàn, cần đóng góp nhiều hơn trong năm tiếp theo.

5.     Nguyễn Văn E

Tự xếp loại: Đoàn viên xuất sắc

Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên. Do có con nhỏ nên trong năm chưa tham gia đầy đủ các phong trào đoàn. Cần cố gắng phát huy nhiều hơn nữa.

6.     Nguyễn Văn F

Tự xếp loại: Đoàn viên xuất sắc

-            Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên, cần phát huy tính tự giác, cần đóng góp nhiều hơn nữa.

-            Tích cực tham gia tập luyện và giao lưu thể thao.

……..

……..

……..

……..


III.  Kết quả phân loại:

1

2

3

4

TT

Họ và Tên

Đoàn viên xếp loại (x)

Tập thể đánh giá xếp loại (x)

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Xuất sắc

Khá

Trung bình

1

Nguyễn Văn A

x

11/11

2

Nguyễn Văn A

x

11/11

3

Nguyễn Văn A

x

11/11

4

Nguyễn Văn A

x

11/11

5

Nguyễn Văn A

x

11/11

6

Nguyễn Văn A

x

11/11

7

Nguyễn Văn A

x

11/11

8

Nguyễn Văn A

x

11/11

9

Nguyễn Văn A

-

-

10

Nguyễn Văn A

x

10/11

1/11

11

Nguyễn Văn A

x

11/11

12

Nguyễn Văn A

x

11/11

Bình xét phân loại đoàn viên Chi đoàn <Tên chi đoàn> có 11/12 đoàn viên xuất sắc, 01đoàn viên không đủ điều kiện bình xét.

Trên cơ sở phân loại đoàn viên Chi đoàn, BCH đồng thuận theo kết quả tổng hợp phiếu của từng đoàn viên.

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ …. phút cùng ngày.

Người ghi biên bản

<Thư ký>

Chủ trì cuộc họp

<Bí thư>

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...