Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội chi đoàn 2019

Cập nhật: 06/01/2019   Lượt xem: 554

Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội chi đoàn 2018, 2019

Danh sách file
# File Ext File Size Ngày đăng
1 doc 34.5 KB 07/12/2018 Tải về

Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội đoàn viên 2019

ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN.....................

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2022

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2019

Mẫu 1

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh …………………

 Lần thứ …………., nhiệm kỳ 2019-2022

-----------


Vào lúc... giờ... ngày …. tháng …. năm 2019, tại …………….., đại hội đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn..................... lần thứ ..., nhiệm kỳ 2017-2022 tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa…..


Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. ………………………………...

2. ………………………………...

* Các thành viên:

3. ………………………………...

4. ………………………………...

5. ………………………………...

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa ……, nhiệm kỳ 2019 – 2022, cụ thể sau:

1. Danh sách bầu cử Ban Chấp hành đã được Đại hội thông qua là ….. đồng chí có tên sau:

      (Danh sách cụ thể)

2. Tình hình bầu cử:

- Tổng số đại biểu được triệu tập: ………. đồng chí.

- Tổng số đại biểu có mặt: ............... đồng chí.

- Tổng số phiếu phát ra: ........... Phiếu.

- Tổng số phiếu thu vào: ............ Phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ............. Phiếu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: .......... Phiếu.

- Kết quả bầu cử cụ thể như sau (kết quả thứ tự theo danh sách bầu cử):

1/ ………………………………..... Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

2/ ………………………………...….. Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

3/ ………………………………...….. Phiếu /….. Phiếu  = …...%.

4/ ………………………………... ….. Phiếu /….. Phiếu  = …...%.

5/ ………………………………... ….. Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

6/ ………………………………...….. Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

7/ ………………………………... ….. Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

3. Theo quy định của Điều lệ Đoàn, các đồng chí sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành Chi đoàn, nhiệm kỳ 2019 – 2022  (Ghi theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp):

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ………………………………………..

5. ………………………………………..


THƯ KÝ                                                                CHỦ TỌA

 (Ký tên)                                                                     (Ký tên)
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...