Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội chi đoàn 2019

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 975

Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội chi đoàn 2018, 2019

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 34.5 KB Tải về

Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội đoàn viên 2019

ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN.....................

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2022

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2019

Mẫu 1

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh …………………

 Lần thứ …………., nhiệm kỳ 2019-2022

-----------


Vào lúc... giờ... ngày …. tháng …. năm 2019, tại …………….., đại hội đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn..................... lần thứ ..., nhiệm kỳ 2017-2022 tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa…..


Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. ………………………………...

2. ………………………………...

* Các thành viên:

3. ………………………………...

4. ………………………………...

5. ………………………………...

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa ……, nhiệm kỳ 2019 – 2022, cụ thể sau:

1. Danh sách bầu cử Ban Chấp hành đã được Đại hội thông qua là ….. đồng chí có tên sau:

      (Danh sách cụ thể)

2. Tình hình bầu cử:

- Tổng số đại biểu được triệu tập: ………. đồng chí.

- Tổng số đại biểu có mặt: ............... đồng chí.

- Tổng số phiếu phát ra: ........... Phiếu.

- Tổng số phiếu thu vào: ............ Phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ............. Phiếu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: .......... Phiếu.

- Kết quả bầu cử cụ thể như sau (kết quả thứ tự theo danh sách bầu cử):

1/ ………………………………..... Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

2/ ………………………………...….. Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

3/ ………………………………...….. Phiếu /….. Phiếu  = …...%.

4/ ………………………………... ….. Phiếu /….. Phiếu  = …...%.

5/ ………………………………... ….. Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

6/ ………………………………...….. Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

7/ ………………………………... ….. Phiếu /….. Phiếu  = …....%.

3. Theo quy định của Điều lệ Đoàn, các đồng chí sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành Chi đoàn, nhiệm kỳ 2019 – 2022  (Ghi theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp):

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ………………………………………..

5. ………………………………………..


THƯ KÝ                                                                CHỦ TỌA

 (Ký tên)                                                                     (Ký tên)
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...