Mẫu chương trình họp lệ chi bộ mới nhất

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 7,466

Sau đây là hướng dẫn và mẫu họp lệ chi bộ mới nhất bạn có thể áp dụng vào họp lệ chi bộ của nơi đang công tác. Mẫu xây dựng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 20.96 KB Tải về

Về hướng dẫn xây dựng chương trình họp lệ chi bộ, hiện hướng dẫn đang có hiệu lực mới nhất là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn 12-HD/BTCTW là thay thế cho hướng dẫn cũ là 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Tùy theo địa phương sẽ cụ thể hóa Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW theo tình hình địa phương. Tuy nhiên khi xây dựng chương trình họp lệ chi bộ phải tuân thủ theo hướng dẫn này.

Hướng dẫn xây dựng chương trình họp lệ chi bộ

Sau đây là hướng dẫn cụ thể về chương trình họp lệ chi bộ theo hướng dẫn mới nhất (mục 1.2 của phần nội dung).

Chương trình họp lệ chi bộ:

a) Mở đầu

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

- Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

b) Tiến hành sinh hoạt

(1) Đối với sinh hoạt thường kỳ

- Bí thư chi bộ báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị và gợi ý thảo luận.

- Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.

- Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

(2) Đối với sinh hoạt chuyên đề

- Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.

- Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.

- Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

- Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

c) Kết thúc

(1) Đối với sinh hoạt thường kỳ

Bí thư chi bộ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quy định thời gian hoàn thành.

- Định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.

- Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.

- Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

- Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

(2) Đối với sinh hoạt chuyên đề

Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

Mẫu chương trình họp lệ chi bộ mới nhất

Dựa vào hướng dẫn trên atailieu.com xây dựng chương trình mẫu như sau, bạn có thể tải về và chỉnh sửa cho phù hợp với nơi công tác. Lưu ý: nếu địa phương có ban hành mẫu chương trình thì bạn phải xây dựng chương trình họp lệ chi bộ theo format đó. Có thể tùy chỉnh nội dung sau lại cho đúng định dạng của địa phương qui định (nếu có).


CHƯƠNG TRÌNH HỌP LỆ CHI BỘ THÁNG ….. NĂM …..
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tuyên bố lý do
 Hôm nay, vào lúc …. giờ ngày …… (thứ …..), chi bộ …………… tiến hành sinh hoạt lệ tháng …../…….
2. Cử thư ký cuộc họp
3. Thông báo tình hình đảng viên chi bộ:
- Tổng số đảng viên: …. đ/c (trong đó:…. đ/c chính thức; … dự bị)
- Đảng viên có mặt: ………..đ/c.
- Đảng viên vắng mặt: …….. đ/c
4. Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.
II. PHẦN NỘI DUNG
1.Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi hoặc thông tin những sự kiện đang xảy ra tại ấp, khóm (sẽ triển trai trong kỳ họp lệ chi bộ).
Thông báo các chủ trương, chính sách mới, chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.
Triển khai Đảng văn
- Công văn số …. Ngày ….. của ….. về việc …..
-  Công văn số …. Ngày ….. của ….. về việc …..
- Công văn số …. Ngày ….. của ….. về việc …..
- …..
2. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng trong chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.
3.Nhận xét kết quả khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ qua đánh giá, nhận diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với từng đảng viên.
Kể Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh (đ/c …..)
4.Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng ….. của chi bộ và đề ra chương trình công tác tháng …...
5. Gợi ý thảo luận; đảng viên thảo luận.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt.
2. Định hướng tư tưởng đối với đảng viên, giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên (nếu có).
3. Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.
4. Kết luận, biểu quyết các chỉ tiêu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên.
5. Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.
6. Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.
7. Thu đảng phí.

Trên đây là hướng dẫn và mẫu họp lệ chi bộ mới nhất. Chúc bạn thành công!

Từ khóa:

  • hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ mới nhất
  • mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ
  • phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ
  • kịch bản họp chi bộ
  • chương trình họp chi bộ

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...