Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2019 dành cho công chức, giáo viên, người lao động

Cập nhật: 24/09/2020   Lượt xem: 891

Xem và tải về mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2019 dành cho công chức, giáo viên, người lao động mới nhất 2019. Mời bạn tham khảo.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 33 KB Tải về

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2019 trong dành cho những mẹ bầu, công chức, giáo viên hoặc cán bộ công nhân viên đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở. Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mới nhất 2019 là mẫu dành cho các người lao động là nữ sắp sinh em bé làm gửi cho cơ quan chủ quản để được làm thủ tục nghỉ thai sản. Nội dung đơn nghỉ thai sản 2019 dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có các nội dung sau:

  • Nơi gửi: cơ quan, công ty chủ quản
  • Thông tin cá nhân
  • Nêu lý do: nghỉ thai sản
  • Thời gian nghỉ thai sản: nêu khoảng thời gian
  • Ký tên và gửi về phòng hành chính nơi bạn làm việc và công tác

Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mới nhất 2019 mời các bạn tham khảo:

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:…………………………………..........................

Tên tôi là:…………………........……..………......……………Sinh ngày……………………..……
Chức vụ:…………………………….........................….. Vị trí công tác:…………………………
Số CMTND:...................................... Ngày cấp................................ Nơi cấp....................
Địa chỉ hiện tại:................................................................................................................
Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../2019 .đến ngày....../…../2019
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…….......................................………hiện đang công tác tại…................................................
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

..........., ngày.....tháng.....năm 2019

Người làm đơn
.................................

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên mới nhất

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên mới nhất 2019 là mẫu dành cho các cô sắp sinh em bé làm gửi cho trường để được làm thủ tục nghỉ thai sản. Nội dung đơn nghỉ thai sản 2019 cũng có các nội dung sau:

  • Nơi gửi: nhà trường và phòng giáo dục
  • Thông tin cá nhân
  • Nêu lý do: nghỉ thai sản
  • Thời gian nghỉ thai sản: nêu khoảng thời gian
  • Ký tên và gửi cho nhà trường

Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên mới nhất 2019 mời các cô tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

              Kính gửi:

 

- Phòng giáo dục và đào tạo huyện ............

- Ban giám hiệu Trường ...................

Tên tôi là: .............................................. Sinh ngày: ................................................

Nghề nghiệp: ...........................................................................................................

Nơi công tác: ..........................................................................................................

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện .................................... và Ban giám hiệu Trường ........................ cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ..... tháng .... năm 2019 đến ngày ..... tháng ..... năm 2019.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện ......................, ban giám hiệu Trường .................................. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của hiệu trưởng

............., ngày....tháng....năm 2019

Người viết đơn

Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2019 dành cho công chức, giáo viên, người lao động mới nhất 2019. Chúc bạn mẹ tròn con vuông!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...