Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất 2019

Cập nhật: 05/08/2020   Lượt xem: 1,240

Xem và tải về Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất 2019. Mẫu giấy biên nhận, Giấy biên nhận tiền đặt cọc, giấy nhận tiền biên bản giao nhận tiền đặt cọc, Giấy nhận tiền mặt mới nhất, giấy biên nhận tiền mặt... Mời bạn tham khảo.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 31.5 KB Tải về

Mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền được sử dụng khi giao tiền trong các giao dịch dân sự, kinh doanh, mua bán đất đai. Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Giấy biên nhận tiền thường đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: 

  • Giấy nhận tiền đặt cọc
  • Giấy nhận tiền vay nợ
  • Giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh
  • Giấy nhận tiền mua bán đất đai
  • Giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền.

Biểu mẫu biên nhận tiền mới nhất

Dưới đây là mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất được cập nhật mới nhất năm 2019 và gửi đến các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: tùy theo trường hợp bạn lập mẫu biên nhận tiền theo hợp đồng nào mà bạn chỉnh sửa lại cho phù hợp các mục có dấu *.

Mẫu giấy biên nhận tiền 2019 có nội dung như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN


Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2019 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………………

Số chứng minh thư: …………..........Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: …………......

Địa chỉ:………………...…............................…………………………………………………............

Hộ khẩu thường trú: …...…............................………………………………………………............

Chỗ ở hiện tại: …...…............................……………………………………………………..............

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B): Ông (Bà):……………………………………….................

Số chứng minh thư: …...………..Ngày cấp:……..............….Nơi cấp:…………………….............

Đại chỉ: ………………………………………………………………….…………………….................

Hộ khẩu thường trú: …...…............................……………………………………………................

Chỗ ở hiện tại: …...…............................…………………………………………………..................

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản (*) số:…………....được lập ngày…....tháng…..năm 2019 tại………………….Ông/Bà:………..……

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……..….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản(*). Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu(*) theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ....., ngày………tháng……….năm 2019
BÊN GIAO TIỀN BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

 
Tên Tôi là: ………………………………………………………………….……………………...........
Số chứng minh thư: .............Ngày cấp:..............Nơi cấp: ................................
Địa chỉ: ………………………………………………………………….…………………….................
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….…………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….…………………….....
            Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:.............. (Viết bằng chữ:..........................)  theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên


Trên đây là Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất 2019. Bạn có thể tải về ở liên kết đầu bài viết - Mẫu giấy biên nhận, Giấy biên nhận tiền đặt cọc, giấy nhận tiền biên bản giao nhận tiền đặt cọc, Giấy nhận tiền mặt mới nhất, giấy biên nhận tiền mặt... Chúc bạn thành công!  Chủ đề: Nổi bật
Loading...