Mẫu giấy đi đường 04-LĐTL theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 850

Sau đây là mẫu 04-LĐTL - mẫu giấy đi đường theo thông tư của bộ tài chính và hướng dẫn cách ghi giấy đi đường chính xác nhất.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 15.97 KB Tải về

Mẫu giấy đi đường 04-LĐTL

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp.

Đơn vị:...........

Bộ phận: .......

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=========&=========

Mẫu số: 04 - LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: .........................
Cấp cho:.............................................................................................................
Chức vụ: :...........................................................................................................
Được cử đi công tác tại: :...................................................................................
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày........ tháng........ năm........ 
Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm.............................
                                                                    Ngày...... tháng...... năm......
           Người duyệt 
     (Ký, họ tên, đóng dấu)
Tiền ứng trước 
Lương...........................đ
Công tác phí.................đ
Cộng.............................đ

Nơi đi

Nơi đến

Ngày

Phương

tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận 

của cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi...

Nơi đến...

           

Nơi đi...

Nơi đến...

           

- Vé người.........................................vé
x......................đ = .............................đ
- Vé cước ......................................... vé x......................đ = .............................đ
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại....... vé x......................đ = .............................đ
- Phòng nghỉ......................................vé x......................đ = .............................đ
1- Phụ cấp đi đường: cộng.............................................đ
2- Phụ cấp lưu trú:
Tổng cộng ngày công tác:..............................................đ
Ngày ... tháng ... năm ...
Duyệt
Số tiền được thanh toán là:..........................

Người đi công tác

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Cách ghi mẫu giấy đi đường

Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền tàu xe, công tác phí... mang giấy đi đường đến phòng kế toán làm thủ tục ứng tiền. Cách ghi giấy đi đường như sau:

  • Cột 1: Ghi nơi đi, nơi đến công tác.
  • Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.
  • Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi  (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở cơ quan đến công tác).
  • Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan,  ô tô khách, tàu hoả, máy bay ...
  • Cột 5: Ghi thời gian công tác.
  • Cột 6: Ghi lý do lưu trú.
  • Cột 7: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.
Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hoá đơn thanh toán tiền phòng nghỉ...) vào giấy đi đường và nộp cho phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi thanh toán.
Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở phòng kế toán.


Trên đây mà mẫu giấy đi đường và hướng dẫn chi tiết. Chúc bạn thực hiện thành công! 

Loading...