Mẫu hợp đồng lao động thời vụ 2019

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 1,965

Xem và tải về Mẫu hợp đồng lao động thời vụ 2019. Hợp đồng lao động thời vụ 3 tháng, theo mùa hoặc dưới 1 năm. Mời bạn tham khảo và tải về.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 38.5 KB Tải về

Hợp đồng lao động thời vụ 2019

Hợp đồng lao động thời vụ được ký kết với người lao động khi họ tham gia làm việc ngắn hạn theo mùa vụ, dự án ngắn hạn ... và hợp đồng lao động thời vụ thường quy định làm việc là dưới 3 tháng đến 1 năm. 
 • Nếu bản chất của công việc là theo mùa vụ, dưới 12 tháng và không có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, thì sẽ ký kết HĐLĐ thời vụ.
 • Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, các bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói.

Trước đây, hợp đồng lao động thời vụ không chứa đựng các yêu cầu ràng buộc về bảo hiểm đối với người lao động. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2018, NLĐ làm việc theo HĐLĐ thời vụ từ đủ 1 tháng trở lên cũng phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Nội dung hợp đồng lao động thời vụ 2019

Nội dung hợp đồng lao động thời vụ như sau:

HĐLĐ thời vụ phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định theo pháp luật về lao động. Cụ thể, theo quy định tại Điều 23 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì Hợp đồng thời vụ phải bao gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số CMND hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của HĐLĐ thời vụ;
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • BHXH và bảo hiểm y tế;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;
 • Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ 2019

Sau đây là chi tiết mẫu hợp đồng lao động thời vụ:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------


............, ngày …… tháng …… năm 2019


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
Số: …../HĐLĐ/20...


Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:.................................................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY....................................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................................

Và một bên là Ông/Bà: ...........................................................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày ……....... tháng …..… năm …….. tại.......................................................................................

Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................................

Số CMTND: cấp ngày ..…../......../....... tại Công an:.................................................................................

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

 • Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ ............. tháng.
 • Từ ngày … tháng … năm ............ đến ngày … tháng … năm ............
 • Địa điểm làm việc (4): .....................................................................................
 • Chức danh chuyên môn: .................................................................................
 • Chức vụ (nếu có): ...........................................................................................
 • Công việc phải làm (5): ....................................................................................

Điều 2: Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế..........

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): ………. đ/tháng (đã bao gồm ...%BHXH, ...%BHYT, ...%BHTN).
 • Hình thức trả lương: ..................................................................................................
 • Phụ cấp gồm (9): .......................................................................................................
 • Được trả lương: vào các ngày .........................
 • Tiền thưởng: [Theo tình hình tài chính của công ty].......................................................
 • Chế độ nâng lương: [Tùy theo thể hiện công việc của từng người]..................................
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): [Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày]......
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): [Người lao động tự đóng]....................................
 • Chế độ đào tạo (11): ...................................................................................................
 • Những thoả thuận khác (12): .......................................................................................

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13):..............................................................................

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản chấm dứt hợp đồng

 • Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp hết hợp đồng
 • Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Điều 6. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng...... năm...... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm 2019

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Trên đây là mẫu và link tải hợp đồng lao động thời vụ 2019 theo qui định của pháp luật. Chúc bạn thành công!


  Chủ đề: Nổi bật
Loading...