Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 961

Xem và tải mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất. Mời bạn tham khảo và tải về.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 12.85 KB Tải về

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Hồ sơ chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm:

  • Doanh nghiệp: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, 
  • Người lao động: Đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc …
 Dưới đây là mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để các bạn cùng tham khảo.

CÔNG TY ...


Số: 003/2017/QĐ-KTTU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...... tháng ....... năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động
--------------
 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY .......

     - Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     - Căn cứ Hợp đồng lao động số 002/KTTU.
     - Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số 001 của Công ty k...., đối với Ông Nguyễn Văn A;

     - Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.


QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là kế toán nội bộ thuộc phòng kế toán.

Lý do: Hết thời hạn theo hợp đồng số 002/KTTU ngày …

Kể từ ngày …………….

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

 
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
- Công đoàn Công ty;
- Phòng TC & NS;
- P21 (Đăng tin);
- Lưu VP, HS
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)
Trên đây là mẫu quyết định thôi hợp đồng lao động mới nhất 2019. Chúc bạn thực hiện thành công!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...