Mẫu số 01-HĐCĐ, báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở dùng cho CĐCS và nghiệp vụ đoàn

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 1,281

Mẫu số 01-HĐCĐ là mẫu báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở 2019 dùng cho công đoàn cơ sở và nghiệp vụ đoàn. Cùng tải file báo cáo về và xem hướng dẫn làm báo cáo chi tiết bên dưới nhé!

Danh sách file
# File Ext File Size
1 xlsx 22.67 KB Tải về

Mẫu báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở mẫu 1-HĐCĐ

Công đoàn cấp trên : 

Đơn vị báo cáo :

MẪU SỐ 1-HĐCĐ
(Dùng cho công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn)


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NĂM : 
(Số liệu tính đến ngày :   * 31/5      * 30/11)

A- SỐ LIỆU

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

 

I. Tình hình lao động

 

1. Lao động

 

 

 

1

 Tổng số lao động

người

 

 

2

- Trong đó: nữ

 

 

 

2. Việc làm

 

 

 

3

Số lao động thiếu việc làm

người

 

 

4

- Trong đó: nữ

 

 

 

3. Tiền lương

 

 

 

5

Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động

 đồng

 

 

 

        + Số người được tính

người

 

 

6

Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ lương người lao động

 đồng

 

 

 

4. Nhà ở

 

 

 

7

Số người được nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp bố trí nhà ở

 người

 

 

8

Số người phải tự thuê nhà ở

 “

 

 

 

5. Thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

9

Số lao động được ký hợp đồng lao động

người

 

 

10

Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

người

 

 

 

6. Tranh chấp lao động tập thể, đình công

 

 

 

11

Tổng số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xẩy ra

vụ

 

 

 

Nguyên nhân tranh chấp lao động tập thể, đình công: 

 

 

 

12

      + Về quyền

vụ

 

 

13

      + Về lợi ích

 

 

14

      + Về quyền và lợi ích

 

 

15

      + Về các nguyên nhân khác

 

 

 

7. Công tác an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

16

Tổng số vụ tai nạn lao động

vụ

 

 

17

         - Trong đó: Tai nạn chết người

 

 

18

Số người bị tai nạn lao động

người

 

 

19

         - Trong đó : Số người chết

 

 

20

Số người mắc bệnh nghề nghiệp

 

 

 

8. Thoả ước lao động tập thể

 

 

 

21

Đơn vị có thoả ước lao động tập thể

có/không

 

 

 

9. Thực hiện quy chế dân chủ

 

 

 

22

Đơn vị có tổ chức hội nghị người lao động hoặc hội nghị cán bộ, công chức

có/không

 

 

23

Đơn vị có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động

 

 

24

Đơn vị có ban Thanh tra nhân dân

 

 

25

Đơn vị có quy chế dân chủ

 

 

 

II. Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động

26

Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi

người

 

 

27

Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi

đồng

 

 

28

Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ

người

 

 

29

Số đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn cơ sở đứng ra bảo vệ

người

 

 

 

III. Công tác thi đua

 

1. Sáng kiến

 

 

 

30

Số sáng kiến được công nhận

sáng kiến

 

 

31

Giá trị làm lợi

đồng

 

 

32

Tiền thưởng sáng kiến

 

 

 

2. Công trình, sản phẩm thi đua

 

 

 

33

Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận

CT, SP

 

 

34

Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận

đồng

 

 

 

IV. Công tác tuyên truyền, giáo dục

 

1. Tuyên truyền, giáo dục

 

 

 

35

Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàn tổ chức 

cuộc

 

 

36

Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn

người

 

 

 

2. Văn hoá, thể thao

 

 

 

37

Số cuộc hội thao, hội diễn văn nghệ do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức

cuộc

 

 

38

Số lượt người tham gia

người

 

 

 

3. Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

 

 

 

39

Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

người

 

 

40

- Trong đó: nữ

 

 

 

4. Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

 

 

 

41

Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng

người

 

 

42

Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng

người

 

 

 

V. Công tác nữ công

43

Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

 

 

44

Số ủy viên Ban nữ công quần chúng

 

 

 

VI. Đoàn viên, cán bộ công đoàn 

45

Tổng số đoàn viên công đoàn

người

 

 

46

- Trong đó : nữ

 

 

47

Số cán bộ công đoàn chuyên trách

 

 

48

- Trong đó : nữ

 

 

49

Số cán bộ công đoàn không chuyên trách

 

 

50

- Trong đó : nữ

 

 

B- CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC : 
C- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ : 

Ngày ....  tháng ... năm 2019
TM. BAN CHẤP HÀNH
............

Hướng dẫn làm báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở theo mẫu 01-HĐCĐ

Các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn lập báo cáo hoạt động của công đoàn cơ sở theo biểu mẫu số 1-HĐCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-TLĐ để gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp. 
Để có số liệu đưa vào báo cáo, trong quá trình hoạt động, các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cần thường xuyên ghi chép số liệu, cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động công đoàn của đơn vị mình vào sổ "Số liệu tổ chức và hoạt động công đoàn cơ sở". 

Số liệu được tính đến thời điểm báo cáo là 31/5 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm hoặc 30/11 đối với báo cáo cả năm.

Đối với một số chỉ tiêu số liệu về việc làm, tiền lương, nhà ở, ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội v.v.. các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cần phải tổ chức điều tra, thu thập số liệu (có thể dùng số liệu từ các nguồn khác) để đưa vào báo cáo.

Khi lập báo cáo, các công đoàn cơ sở chú ý thực hiện đúng một số quy định sau :

- Phải điền đủ 2 con số về số lao động và số lao động nữ của đơn vị (chỉ tiêu số 1 và 2).

- Phải điền đủ 2 con số về tiền lương bình quân tháng của 1 lao động và số người được tính (tức số người được điều tra để tính ra số tiền lương bình quân của đơn vị, chỉ tiêu số 5 và 5b). Nếu không có số liệu thì có thể để trắng cả 2 con số này.

- Chỉ những công đoàn cơ sở là doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) mới phải báo cáo các chỉ tiêu sau:

  • Chỉ tiêu "Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ lương người lao động" (chỉ tiêu số 6) 
  • Các chỉ tiêu trong mục 6 về tranh chấp lao động tập thể, đình công (các chỉ tiêu từ số 11 đến số 15). Chú ý khi chia số vụ theo nguyên nhân cần đảm bảo công thức (11)=(12)+(13)+(14)+(15).
  • Các chỉ tiêu trong mục 7 về công tác an toàn, vệ sinh lao động (các chỉ tiêu từ số 16 đến số 20).
  • Chỉ tiêu "Đơn vị có thỏa ước lao động tập thể" (chỉ tiêu số 21).
  • Chỉ tiêu "Đơn vị có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động" (chỉ tiêu số 23).
- Các chỉ tiêu có đơn vị tính là "có/không"  như : thỏa ước lao động tập thể (số 21), thực hiện quy chế dân chủ (các chỉ tiêu từ 22 đến 25) chỉ trả lời là có hoặc không.

- Chỉ tiêu số 36 : chỉ tính số người được học tập, tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết v.v.. ít nhất 1 lần trở lên, không tính số lượt người được học tập, tuyên truyền phổ biến.

Ngoài phần báo cáo số liệu, các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cần báo cáo ngắn gọn tình hình hoạt động công đoàn tại đơn vị cũng như nêu các đề xuất, kiến nghị lên công đoàn cấp trên ghi vào mục B và C của báo cáo này. Báo cáo này sẽ thay cho báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn cơ sở trước đây.

Tải mẫu 01-HĐCĐ

Bạn có thể tải mẫu 01-HĐCĐ theo liên kết ở đầu bài viết. Lưu ý: file định dạng xlsx chỉ mở được bằng Excel 2007 trở lên.

Sau khi tải về đổi tên file BaocaoThongkecoso.xlsx thành BaocaoThongkecoso-(Tên cơ sở)-(Kỳ báo cáo).xlsx.

Ví dụ nếu tên cơ sở là Công ty may ABC và kỳ báo cáo là 6 tháng đầu năm 2019, đổi tên file này thành BaocaoThongkecoso-CtymayABC-6T2019.xlsx.

  • Mở file đã đổi tên BaocaoThongkecoso-CtymayABC-6T2015.xlsx, điền tên công đoàn cơ sở, nhập các số liệu, đánh giá, kiến nghị của cơ sở vào biểu mẫu có sẵn trên Sheet "BCcoso", chú ý khi nhập các chỉ tiêu về thỏa ước lao động tập thể (số 21), thực hiện quy chế dân chủ (các chỉ tiêu từ 22 đến 25) chỉ cần mở hộp chọn ở bên phải ô này để chọn Có hoặc Không.
  • Bấm nút "Save" để ghi đĩa, in báo cáo này ra giấy, ký, đóng dấu và gửi công đoàn cấp trên, đồng thời gửi file này cho công đoàn cấp trên qua hộp thư điện tử. Công đoàn cấp trên sẽ sử dụng file này để nhập tự động tất cả dữ liệu vào bảng tổng hợp chung, không mất công phải nhập từng con số từ báo cáo trên giấy. Đồng thời, công đoàn cấp trên còn sử dụng file này để tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa về công đoàn cơ sở.
Trên đây là mẫu 01-HĐCĐ, mẫu báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở và những hướng dẫn chi tiết. Chúc bạn tải về và thực hiện thành công!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...