Mẫu số 04-VT - Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Cập nhật: 03/07/2020   Lượt xem: 588

Mẫu số 04-VT là mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ nhằm theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 13.59 KB Tải về

Mẫu số 04-VT

Mẫu số 04-VT được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Nội dung mẫu 04-VT như sau:


Đơn vị :..................

Mẫu số 04 - VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày ... tháng ... năm ...

Số:………..…..…

Bộ phận sử dụng: ...................................................................................................

 

 

Số TT

 

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

 

Mã số

 

Đơn vị tính

 

Số lượng

 

Lý do:

còn sử dụng hay trả lại

A

B

C

D

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận sử dụng

(Ký, họ tên)

Hướng dẫn viết mẫu 04-VT phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Phương pháp và trách nhiệm ghi:

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.
Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:
- Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 - VT) và nộp lại kho.
- Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.
Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:
- 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);
- 1 bản giao cho phòng kế toán.

Trên đây là mẫu 04-VT và hướng dẫn viết mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo mẫu 04-VT chi tiết. Chúc bạn thực hiện thành công!

Loading...