Mẫu thông báo nghỉ lễ, tết 2019 của công ty, nhà trường, cơ quan nhà nước

Cập nhật: 05/08/2020   Lượt xem: 3,811

Xem và tải về Mẫu thông báo nghỉ lễ, tết của công ty, nhà trường, cơ quan nhà nước. Bạn có thể tham khảo và áp dụng vào thông báo nghĩ lễ, tết của đơn vị mình.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 20.14 KB Tải về

Thông báo nghỉ lễ, tết

Mẫu thông báo nghỉ lễ, tết của công ty, nhà trường, cơ quan nhà nước là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nghỉ lễ, tết trong của công ty, nhà trường, cơ quan nhà nước. 

Mẫu thông báo nghỉ lễ tết nêu rõ thông tin:

  • Thời gian nghỉ
  • Những công việc cần làm trước khi nghỉ lễ, Tết
  • Phân công các nhiệm vụ đảm bảo nghĩ lễ tết an toàn...

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Mẫu thông báo nghỉ tết 2019 của công ty

Sau đây là mẫu thông báo nghĩ lễ 2019 và mẫu thông báo nghỉ tết 2019 của công ty:

Mẫu 1 - thông báo nghỉ tết 2019 của công ty

CÔNG TY ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ................

.............., ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết Dương Lịch 2019 và Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019

- Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

- Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

- Tết dương lịch 2019: Toàn thể CB-CNV được Nghỉ tết dương lịch từ ...................... (thứ ...) đến hết .................... (thứ ......). Thứ ........................... làm việc bình thường.

- Tết âm lịch Kỷ Hợi: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch Kỷ Hợi, từ ngày ...................... (............... âmlịch) đến hết ngày ...................... (Mùng ........ tết).

- CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội ............................

......................................................................................................................

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ........% lương cho những ngày:

- 01 ngày nghỉ Tết dương lịch 01/01/2019.

- 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ....................... đến hết .................

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

- Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

- Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

- Tắt toàn bộ thiết bị điện

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày .........................

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

- ......................

- ......................

GIÁM ĐỐC

Mẫu 2 - thông báo nghỉ lễ 2019 của công ty

CÔNG TY ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ................

.............., ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2/9

- Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Căn cứ theo Quy định của Công ty ...................................

- Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp .........................., toàn thể cán bộ và nhân viên trong Công ty được nghỉ Lễ theo quy định ngày ............................. Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày ...................................

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.

Điều 4: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.

Nơi nhận:

- ......................

- ......................

GIÁM ĐỐC


Mẫu thông báo nghỉ tết 2019 của nhà trường

Sau đây là mẫu thông báo nghỉ lễ, tết của nhà trường:

TRƯỜNG…..
Số:………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……. tháng…. năm…


THÔNG BÁO
về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

và nghỉ học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

------

Căn cứ Thông báo số 3238/TB - LĐTBXH, ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019;
Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2018-2019 ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-ĐHCN ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường lịch nghỉ như sau:

1. Nghỉ học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sinh viên toàn trường được nghỉ học vào chiều thứ Hai, ngày 19/11/2018 và cả ngày thứ Ba, ngày 20/11/2018. Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo bố trí lịch học phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung của toàn trường.

2. Nghỉ Tết Dương lịch

Sinh viên toàn trường được nghỉ từ thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hểt thứ Ba, ngày 01/01/2019. Sinh viên đi học bù vào thứ Bảy, ngày 05/01/2019 thay cho thứ Hai, ngày 31/12/2018.

3. Nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Sinh viên toàn trường được nghỉ từ thứ Hai, ngày 28/01/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hểt Chủ nhật, ngày 17/02/2019 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Thứ Hai, ngày 18/02/2019 tất cả sinh viên toàn trường thực hiện học tập theo thời khóa biểu./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Đưa lên Website;
- Lưu: TCHC.
HIỆU TRƯỞNG


Mẫu thông báo nghỉ tết 2019 của cơ quan nhà nước

Sau đây là mẫu Xem và tải về Mẫu thông báo nghỉ tết 2019 của cơ quan nhà nước:

UBND TỈNH ….
VĂN PHÒNG

Số: … /TB-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày……. tháng…. năm…


THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và treo cờ Tổ quốc

Thực hiện Thông báo số 3238/TB - LĐTBXH, ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019  đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; ủy ban nhân dân tỉnh … thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trong toàn tỉnh như sau:
1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 05/02/2019 đến hết ngày 07/02/2019 (nhằm ngày mùng 01 đến hết ngày mùng 03 thảng Giêng năm Kỷ Hợi).
2. Về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi:
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ liền 09 ngày, từ thứ Bảy ngày 02/01/2019 đến hết chủ nhật ngày 10/02/2019 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 06 thảng Giêng năm Kỷ Hợi).
- Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sờ, giải quyết công việc trong đợt nghỉ Tết, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày Tết Âm lịch, ngày nghỉ.
4. Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng có ưách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này.
Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và nhân dân biêt, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (báo cáo);
- T/T HĐND tỉnh (báo cảo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ; Các ban Đảng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội đoàn thể;
- Thủ trưởng các đơn vị TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc các doanh nghiệp;
- Báo, Đài PT-TH (đưa tin);
- CVP, các PVP UBND tinh;

- Lưu: VT, TCHC, TH, TTTH, KGVX.

Trên đây là Mẫu thông báo nghỉ lễ, tết nội bộ của công ty, nhà trường, cơ quan nhà nước. Chúc bạn thực hiện thành công!

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...