Mẫu tờ trình xin ý kiến tổ chức đại hội chi đoàn có file word kèm theo

Cập nhật: 03/07/2020   Lượt xem: 2,224

Mẫu tờ trình xin ý kiến tổ chức đại hội chi đoàn phải được gửi về đoàn cấp trên và chi bộ nơi công tác (nếu có) để xin ý kiến về thời gian và nhân sự đại hội.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 58.5 KB Tải về

Sau đây là mẫu tờ trình xin ý kiến tổ chức đại hội chi đoàn, bạn có thể tham khảo.

Lưu ý: bạn sửa lại các căn cứ theo thực tế nơi bạn công tác và học tập.

Mẫu tờ trình xin ý kiến tổ chức đại hội chi đoàn

ĐOÀN CƠ SỞ <TÊN ĐOÀN CẤP TRÊN>

CHI ĐOÀN <TÊN CHI ĐOÀN>

***

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

<Địa danh>, ngày …  tháng … năm 2018

                              

TỜ TRÌNH

V vic xin ý kiến ch đạo thi gian Đại hi Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

Chi đoàn <Tên chi đoàn> lần thứ <Lần thứ>, nhiệm kỳ <nhiệm kỳ> và d kiến nhân sBCH Chi đoàn


Kính gửi:  - Chi bộ <Chi bộ nơi công tác>

    - BCH Đoàn <Tên đoàn cấp trên>


Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch của Ban chấp hành <Đoàn cấp trên> về việc chỉ đạo Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ <nhiệm kỳ>,

BCH Chi đoàn <tên chi đoàn> kính trình BCH Đoàn <Đoàn cấp trên> và Chi bộ <Tên chi bộ> xem xét, chỉ đạo về thời gian tổ chức Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn <Tên chi đoàn> lần thứ <lần thứ>, nhiệm kỳ <nhiệm kỳ> và nhân sự tham gia ứng cử BCH Chi đoàn nhiệm kỳ <nhiệm kỳ>, cụ thể:

- Thời gian: Đại hội chính thức lúc … giờ … phút, ngày <ngày đại hội> (Thứ …), thời gian: 01 buổi.

    - Địa điểm: <Địa điểm tổ chức>.

- Nhân sự tham gia ứng cử BCH Chi đoàn nhiệm kỳ <nhiệm kỳ>:

(Đính kèm danh sách)

Rất mong được sự chấp thuận của BCH <Đoàn cấp trên> và Chi bộ <Chi bộ nơi công tác> để tạo điều kiện cho Chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

<Bí thư>


            

ĐOÀN CƠ SỞ <TÊN ĐOÀN CẤP TRÊN>

CHI ĐOÀN <TÊN CHI ĐOÀN>

***

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

<Địa danh>, ngày …  tháng … năm ...

DANH SÁCH NHÂN SỰ ỨNG CỬ VÀO BAN CHẤP HÀNH

CHI ĐOÀN <TÊN CHI ĐOÀN> NHIỆM KỲ <NHIỆM KỲ>

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Quê quán

Trình độ

Chức vụ hiện tại

Ghi chú

Nam

Nữ

Học vấn

Chuyên môn

Đảng

Chính quyền

Đoàn thể

1

Nguyễn Văn A

1990

 

<Dân tộc>

<quê quán>

12/12

Đại học

Nhân viên

Đoàn viên

Ứng cử

2

Nguyễn Văn A

1990

 

<Dân tộc>

<quê quán>

12/12

Đại học

Đảng viên

Nhân viên

 UV BCH Chi đoàn

Tái cử

3

Nguyễn Văn A

1990

 

<Dân tộc>

<quê quán>

12/12

Đại học

  Đảng viên

P. Trưởng phòng

Bí thư CĐ 

Tái cử

4

Nguyễn Văn A

1990

 

<Dân tộc>

<quê quán>

12/12

Đại học

Nhân viên

Đoàn viên 

Ứng cử

5

Nguyễn Văn A

1990

 

<Dân tộc>

<quê quán>

12/12

Đại học

Nhân viên

Đoàn viên 

Ứng cử

6

Nguyễn Văn A

1990

 

<Dân tộc>

<quê quán>

12/12

Đại học

Nhân viên

Đoàn viên 

Ứng cử

7

Nguyễn Văn A

1990

 

<Dân tộc>

<quê quán>

12/12

Đại học

Nhân viên

Đoàn viên 

Ứng cử
 

TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

<bí thư>Bạn có thể tải mẫu file word của Mẫu tờ trình xin ý kiến tổ chức đại hội chi đoàn ở liên kết đầu bài viết ./.


  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...