Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 786

Sau đây là mẫu 05-LĐTL - mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và hướng dẫn cách ghi mẫu 05-LĐTL chính xác nhất.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 14.06 KB Tải về

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05-LĐTL

 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Đơn vị:……………

Mẫu số: 05 - LĐTL

Bộ phận:………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC
CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
    Ngày… tháng… năm… 


Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………...
Theo Hợp đồng số:…………..ngày……….tháng……….năm………………

STT

Tên sản phẩm (công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

B

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………

Ngày … tháng … năm 2019

Người giao việc

Người nhận việc

Người kiểm tra chất lượng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Cách làm mẫu 05-LĐTL

Cách ghi mẫu như sau:

  • Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.
  • Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu. 
  • Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành. 
  • Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).
  • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.
  • Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

Trên đây là mẫu xác nhận sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành và hướng dẫn. Chúc bạn thực hiện thành công!

Loading...