Quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 1,631

Atailieu.com xin tổng hợp quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Kết luận về về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Nghị quyết Trung ương 8 khóa 12.

Quan điểm của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quan điểm của "Kết luận về về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 là:

  • Tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp 4.0.
  • Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
  • Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.
  • Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ.
  • Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 là:

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch

1

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

6,6-6,8%

2

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI)

khoảng 4%

3

Tổng kim ngạch xuất khẩu

7-8%

4

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu

dưới 3%

5

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

33-34% GDP

6

Tỷ lệ hộ nghèo

giảm 1-1,5%, riêng huyện nghèo là 4%

7

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị

dưới 4%

8

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

Đào tạo có văn bằng, chứng chỉ

60-62%

24-24,5%

9

Số giường bệnh/một vạn dân

27 giường

10

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

88,1%

11

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn

89%

12

Tỷ lệ che phủ rừng

41,85%

Giải pháp của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Một là, tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thức đẩy tăng trưởng kinh tế
Hai là, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược

Ba là, tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

Bốn là, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Năm là, chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu

Sáu là, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham những, lãng phí

Bẩy là, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh[8]; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Tám là, làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin và khát vọng dân tộc

Chín là, về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 -2021. Yêu cầu các cấp, các ngành chỉ đạo điều hành quyết liệt, quản lý thu chi ngân sách nhà nước và nợ công hiệu quả hơn nữa, theo dõi sát diễn biến tình hình và yêu cầu thực tiễn để có chính sách, biện pháp phù hợp, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.


Trên đây là tóm lược Quan điểm, mục tiêu, giải pháp của "Kết luận về về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019". Chúc bạn làm bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 thành công!

Bạn có thể xem thêm:


Loading...